நகலி வடிவூட்டல்

First select some text or an object, then click this icon. Then click on or drag across other text or click an object to apply the same formatting.

இக்கட்டளையை அணுக...

Click the Clone Formatting icon Icon on the Standard toolbar.


படவுரு

போலி வடிவூட்டல்