Close Window

நடப்புச் சாளரத்தை மூடுகிறது. சாளரம் - சாளரத்தை மூடு ஐத் தேர்ந்தெடு, அல்லது +F4 ஐ அழுத்து. LibreOffice ரைட்டர், கல்க் ஆகியவற்றின் அச்சு முன்னோட்டத்தில், நீங்கள் முன்னோட்டத்தை மூடு பொத்தானைச் சொடுக்ககுவதன் மூலம் நடப்புச் சாளரத்தை மூடு.

If additional views of the current document were opened by Window - New Window, this command will close only the current view.