மீண்டும் ஏற்று

Replaces the current document with the last saved version.

Any changes made after the last save will be lost.

இக்கட்டளையை அணுக...

கோப்பு - மீளேற்று ஐத் தேர்க