கட்டுப்பாட்டுப் பண்புகள்

தேர்ந்த கட்டுப்பாட்டின் பண்புகளைத் தொகுக்க ஓர் உரையாடலைத் திறக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Open context menu of a selected form element - choose Control

படவுரு

Control


Note Icon

நீங்கள் பண்புகள் உரையாடலை தேர்ந்த கட்டுப்பாட்டில் வடிவமை முறையில் இருக்கும்போதே அழைக்க முடியும்.


If you enter data in the Properties dialog, note that multiline input is possible for certain drop-down combo boxes. This concerns all fields in which an SQL statement can be entered, as well as the properties of text boxes or label fields. You can open these fields and enter text in the opened list. The following shortcut keys are valid:

விசைகள்

விளைவுகள்

+ கீழ் அம்பு

சேர்க்கைப் பெட்டியைத் திறக்கிறது

+மேல் அம்பு

சேர்க்கைப் பெட்டியை மூடுகிறது

Shift+உள்ளிடு

ஒரு புது வரியை நுழைக்கிறது.

மேல் அம்புக்குறி

முந்தைய வரியில் இடஞ்சுட்டியை வைக்கிறது.

கீழ் அம்பு

அடுத்த வரியில் இடஞ்சுட்டியை வைக்கிறது.

உள்ளிடு

Completes the input in the field and places the cursor into the next field.


As with list boxes or combo boxes, you can open or close the list with a mouse click at the arrow on the right end of the field. However, the input here can be entered either in the opened list or in the top text field. An exception is the properties that expect a list representation, for example, the property List Entries, which can be set for the control fields List Box and Combo Box. Here, you can only edit the entries when the field is opened.

General

This General tab enables you to define the general properties of a form control. These properties differ, depending on the control type. Not all of the following properties are available for every control.

தேதி

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

நிகழ்வுகள்

On the Events tab page you can link macros to events that occur in a form's control fields.

Data (for XML Form Documents)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.