Select Certificate

Select the certificate that you want to digitally sign the current document with.

இக்கட்டளையை அணுக...

கோப்பு - பண்புகள் - பொது கீற்றைத் தேர்க, எண்மிய கையொப்பங்கள் பொத்தானைச் சொடுக்குக, பிறகு சேர் பொத்தானைச் சொடுக்குக


About Digital Signatures

List

Select the certificate that you want to digitally sign the current document with.

View Certificate

Opens the View Certificate dialog where you can examine the selected certificate.

விளக்கம்

Type a purpose for the signature.