மாற்றிடு

Edits the replacement table for automatically correcting or replacing words or abbreviations in your document.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Replace tab.


Replacements and exceptions for language:

Select the language for which you want to create or edit the replacement rules. LibreOffice first searches for exceptions that are defined for the language at the current cursor position in the document, and then searches the remaining languages.

Replacement table

Lists the entries for automatically replacing words, abbreviations or word parts while you type. To add an entry, enter text in the Replace and With boxes, and then click New. To edit an entry, select it, change the text in the With box, and then click Replace. To delete an entry, select it, and then click Delete.

You can use the AutoCorrect feature to apply a specific character format to a word, abbreviation or a word part. Select the formatted text in your document, open this dialog, clear the Text only box, and then enter the text that you want to replace in the Replace box.

Replace

Enter the word, abbreviation or word part that you want to replace while you type. Wildcard character sequence .* in the end of word results the replacement of the word before arbitrary suffixes, too. Wildcard character sequence .* before the word results the replacement after arbitrary prefixes, too. For example, the pattern "i18n.*" with the replacement text "internationalization" finds and replaces "i18ns" with "internationalizations", or the pattern ".*..." with the replacement text "…" finds and replaces three dots in "word..." with the typographically correct precomposed Unicode horizontal ellipsis ("word…").

Tip Icon

To replace word parts or characters within words, you can use starting and terminating wildcard character sequences in the same pattern. For example, entering time values can be faster using only numerical keys, and double decimal separators as colons in the following way: set the pattern ".*...*" or ".*,,.*" (double dots or commas within words) and the replacement text ":", and entering "10..30" or "10,,30" results "10:30" automatically.


With:

Enter the replacement text, graphic, frame, or OLE object that you want to replace the text in the Replace box. If you have selected text, a graphic, a frame, or an OLE object in your document, the relevant information is already entered here.

Text only

Saves the entry in the With box without formatting. When the replacement is made, the text uses the same format as the document text.

புதிய

Adds or replaces an entry in the replacement table.

அழி

தேர்ந்த தனிமத்தையோ உறுதிப்படுத்தல் அவசியமில்லாத தனிமங்களையோ அழிக்கிறது.

உரையாடல் பொத்தான்கள்

மீட்டமை

மாற்றியமைத்த மதிப்புகளை கீற்றுப் பக்க முந்தைய மதிப்புகளுக்கு மீட்டமைக்கிறது.

ரத்து

உரையாடலை மூடுவதோடு அனைத்து மாற்றங்களையும் நிராகரிக்கிறது.

சரி

அனைத்து மாற்றங்களையும் சேமிப்பதோடு உரையாடலை மூடுகிறது.