நங்கூரம்

Sets the anchoring options for the selected object.

இக்கட்டளையை அணுக...

வடிவூட்டு -நங்கூரம் ஐத் தேர்க

Open Form Design toolbar, click

படவுரு

Change Anchor


Allows you to switch between anchoring options.

பக்கத்திற்கு

Anchors the selected item to the current page.