செங்குத்தாக

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Modify - Flip - Vertically (LibreOffice Draw)

வடிவூட்டு - பிம்பம் - பிம்பம் கீற்றைத் தேர்க

Open context menu - choose Flip - Vertically (presentation documents)