புரட்டு

Flips the selected object horizontally, or vertically.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Modify - Flip (LibreOffice Draw)

வடிவூட்டு - பிம்பம் - பிம்பம் கீற்றைத் தேர்க

Open context menu - choose Flip (presentation documents)


செங்குத்தாக

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

கிடைமட்டமாக

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.