பிட்டுப் படம்

Select a bitmap that you want to use as a fill pattern, or create your own pixel pattern. You can also import bitmaps, and save or load bitmap lists.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Format - Area - Bitmaps tab


Pattern Editor

Use this editor to create a simple, two-color, 8x8 pixel bitmap pattern.

Grid

To enable this editor, select the Blank bitmap in the bitmap list.

Import

Locate the bitmap that you want to import, and then click Open. The bitmap is added to the end of the list of available bitmaps.

அழி

உறுதியளிப்புக்குப் பின்னரான தனிமங்களையோ தேர்ந்த தனிமத்தையோ அழிக்கிறது.

முன்னோட்டப் புலம்

நடப்புத் தெரிவின் ஒரு முன்னோட்டத்தைக் காட்டுகிறது.