வேய்தல்

Set the properties of a hatching pattern, or save and load hatching lists.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Format - Area - Hatching tab


Properties

Define or modify a hatching pattern.

Spacing

Enter the amount of space that you want to have between the hatch lines.

Angle

Enter the rotation angle for the hatch lines, or click a position in the angle grid.

வரி வகை

Select the type of hatch lines that you want to use.

Line color

Select the color of the hatch lines.

Hatches List

Lists the available hatching patterns. You can also modify or create your own hatching pattern.

Add

Adds a custom hatching pattern to the current list. Specify the properties of your hatching pattern, and then click this button.

Modify

Applies the current hatching properties to the selected hatching pattern. If you want, you can save the pattern under a different name.

அழி

உறுதியளிப்புக்குப் பின்னரான தனிமங்களையோ தேர்ந்த தனிமத்தையோ அழிக்கிறது.

முன்னோட்டப் புலம்

நடப்புத் தெரிவின் ஒரு முன்னோட்டத்தைக் காட்டுகிறது.