சீரமைப்பு

Sets the alignment of the paragraph relative to the margins of page.

இக்கட்டளையை அணுக...

வடிவூட்டு - பத்தி - சீரமைப்புகீற்றைத் தேர்க

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Alignment tab


Alignment

Set the alignment options for the current paragraph.

Left

Aligns the paragraph to the left page margin. If Asian language support is enabled, this option is named Left/Top.

வடிவூட்டல் பட்டையிலுள்ள படவுரு:

படவுரு

Align Left

Right

Aligns the paragraph to the right page margin. If Asian language support is enabled, this option is named Right/Bottom.

வடிவூட்டல் பட்டையிலுள்ள படவுரு:

படவுரு

Align Right

Centered

Centers the contents of the paragraph on the page.

வடிவூட்டல் பட்டையிலுள்ள படவுரு:

படவுரு

Justify

Aligns the paragraph to the left and to the right page margins.

வடிவூட்டல் பட்டையிலுள்ள படவுரு:

படவுரு

Justified

Properties

Text direction

Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled.

முன்னோட்டப் புலம்

நடப்புத் தெரிவின் ஒரு முன்னோட்டத்தைக் காட்டுகிறது.