சூத்திரம்

Inserts a formula into the current document.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - பொருள் - சூத்திரம் ஐத் தேர்க

நுழை கருவிப்பட்டையைத் திற, சொடுக்குக

படவுரு

சூத்திரம்