பிம்பங்களை நுழைத்தல்

Inserts an image into the current document .

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Insert - Image

On the Standard toolbar, click

படவுரு

Image


Inserting, Editing, Saving Bitmaps

Frame Style

Select the frame style for the graphic.

Link

Inserts the selected graphic file as a link.

முன்னோட்டம்

Displays a preview of the selected graphic file.

முன்னோட்டப் புலம்

நடப்புத் தெரிவின் ஒரு முன்னோட்டத்தைக் காட்டுகிறது.