சிறப்பு வரியுரு

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - சிறப்பு வரியுரு ஐத் தேர்க

செந்தரம்அல்லது நுழை கருவிப்பட்டையில், சொடுக்குக

படவுரு

சிறப்பு வரியுரு


When you click a character in the Special Characters dialog, a preview and the corresponding numerical code for the character is displayed.

Font

Select a font to display the special characters that are associated with it.

Subset

Select a Unicode category for the current font. The special characters for the selected Unicode category are displayed in the character table.

Character Table

Click the special character(s) that you want to insert, and then click Insert.

Characters

Displays the special characters to be inserted. Edit this field if you want to change the current selection of characters.