உள்வாங்கி

Inserts a scanned image into your document.

To insert a scanned image, the driver for your scanner must be installed.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - ஊடகம்- உள்வாங்கி ஐத் தேர்க


மூலத்தைத் தேர்

Selects the scanner that you want to use.

கோரிக்கை

Scans an image, and then inserts the result into the document. The scanning dialog is provided by the manufacturer of the scanner.