நிலைப்பட்டை

Shows or hides the Status Bar at the bottom edge of the window.

இக்கட்டளையை அணுக...

பார்வை - நிலைப்பட்டை ஐத் தேர்க