அனைத்தையும் தேர்

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

இக்கட்டளையை அணுக...

தொகு - அனைத்தும் தேர் ஐத் தேர்க

+A

படவுரு

அனைத்தும் தேர்