வெட்டு

தெரிவுகளை அகற்றுவதோடு ஒட்டுப்பலகைக்கு நகலெடுக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

தொகு - வெட்டு ஐத் தேர்க

+X

செந்தரப் பட்டையில், சொடுக்குக

படவுரு

வெட்டு