மின்னஞ்சல் ஆவணம்

Opens a new window in your default e-mail program with the current document as an attachment. The current file format is used. If the document is new and unsaved, the format specified in - Load/Save - General is used.

இக்கட்டளையை அணுக...

கோப்பு - அனுப்பு - மின்னஞ்சல் ஆவணம் ஐத் தேர்க

படவுரு

மின்னஞ்சல் ஆவணம்


Note Icon

If the document is in HTML format, any embedded or linked images will not be sent with the e-mail.