அனுப்பு

வெவ்வேறு செயலிகளுக்கு நடப்பு ஆவணத்தின் நகலை அனுப்புகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

பட்டி கோப்பு - அனுப்பு


மின்னஞ்சல் - ஆவணம்

Opens a new window in your default e-mail program with the current document as an attachment. The current file format is used.

E-mail as PDF

Shows the Export as PDF dialog, exports the current document to Portable Document Format (PDF), and then opens an e-mail sending window with the PDF as an attachment.