வார்ப்புருவைத் திற

தொகுத்தலுக்கான ஒரு வார்ப்புருவ நீங்கள் தேரக்கூடிய ஓர் உரையாடலைத் திறக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

கோப்பு - வார்ப்புருக்கள் - வார்ப்புருவைத் திற ஐத் தேர்க