வணிகம்

'வணிக அட்டை', பணி' பகுப்புலிருந்து தளக்கோலத்தைப் பயன்படுத்தும் வணிக அட்டைகளுக்கான தொடர்பு தகவலைக் கொண்டிருக்கிறது. வணிக அட்டைத் தளக்கோலங்கள் வணிக அட்டைகள் கீற்றில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகினறன.

இக்கட்டளையை அணுக...

கோப்பு - புதிய - வணிக அட்டைகள் - வணிகம் கீற்றைத் தேர்க


வணிகத் தரவு

உங்கள் வணிக அட்டையில் நீங்கள் உள்ளடக்கவிரும்பும் தொடர்பு தகவலை உள்ளிடுக.

Note Icon

நீங்கள் வணிக அட்டையில் உங்கள் பெயரை உள்ளடக்கவிரும்பினால், தனியுரிமை கீற்றில் உங்கள் பெயரை உள்ளிடுக. பிறகு வணிக அட்டைகள் கீற்றில் ஒரு இடம்பிடியின் பெயரை உள்ளடக்கும் ஒரு தளக்கோலத்தைத் தேர்க.


நிறுவனம்

Type the name of your company in this field.

நிறுவனம் 2ஆம் வரி

நிறுவனத்தின் கூடுதல் விவரங்களை உள்ளிடுக.

சொலவம்

உங்கள் நிறுவனத்தின் சொலவத்தை உள்ளிடுக.

தெரு

Type the name of your street in this field.

ZIP

Type your ZIP in this field.

நகரம்

Type the city where you live.

மாநிலம்

Type your state.

நாடு

உங்கள் வணிகம் அமைந்துள்ள நாட்டின் பெயரை உள்ளிடுக.

இடம்

Type your position in the company in this field.

பேசி

உங்கள் வணிக பேசி எண்ணை உள்ளிடுக.

கைபேசி

உங்கள் கைபேசியின் எண்ணை உள்ளிடுக.

தொலைநகலி

Type your fax number in this field.

அகப்பக்கம்

உஙகள் நிறுவன இணைய அகப்பக்கத்தின் முகவரியை உள்ளிடுக.

மின்னஞ்சல்

Type your e-mail address. For example, my.name@my.provider.com