விளக்கச்சீட்டுகள்

நீங்கள் விளக்கச்சீட்டுகளை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. உரை ஆவணத்தில் விளக்கச்சீட்டுகள் உருவாக்க்கப்படுகின்றன. நீங்கள் முன்-வரையறுத்தலையோ தனிப்பயன் காகிதம் வடிவூட்டலையோ பயன்படுத்தி விளக்கச்சீட்டுகளை அச்சிடலாம்.

ஒர் ஒற்றை விளக்கச்சீட்டையோ விளக்கச்சீட்டுகளின் ஒரு முழுத் தாளையோ நீங்கள் அச்சிடலாம்.

இக்கட்டளையை அணுக...

கோப்பு - புதிய - விளக்கச்சீட்டுகள் ஐத் தேர்க


விளக்கச்சீட்டுகள்

விளக்கச்சீட்டின் உரையைக் குறிப்பிட்டுவிட்டு விளக்கச்சீட்டுக்கான காதிக அளவைத் தேர்க.

வடிவூட்டு

காகித வடிவூட்டல் தேர்வுகளை அமை.

தேர்வுகள்

உரை ஒருகாலங்காட்டல், அச்சுப்பொறி அமைவுகள் உட்பட உங்களின் விளக்கச்சீட்டுகளுக்கோ வணிக அட்டைகளுக்கோ கூடுதல் தேர்வுகளை அமைக்கிறது.

புதிய ஆவணம்

தொகுப்பதற்கான ஒரு புதிய ஆவணத்தை உருவாக்குகிறது.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.