கருவிகள் பட்டை

பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் கட்டளைகளை அணுக கருவிகள் பட்டையைப் பயன்படுத்துக.

நுழை

நீங்கள் நடப்புத் தாளில் வரைவியல்கள் மற்றும் சிறப்பு வரியுருக்கள் சேர்ப்பதற்கான,நுழை கருவிப்பட்டையைத் திறப்பதற்குப் படவுருவின் அடுத்துள்ள அம்பைச் சொடுக்குக.

படவுரு

நுழை

கலங்களை நுழை

நுழை கலங்கள் கருவிப்பட்டையைத் திறக்க படவுருவை அடுத்துள்ள அம்பைச் சொடுக்குக, இங்கு நீங்கள் கலங்கள், நிரைகள், நிரல்கள் ஆகியவற்றை நடப்புத் தாளில் நுழைக்கலாம்.

படவுரு

கலங்களை நுழை

கட்டுப்பாடுகள்

The Form Controls toolbar contains tools that you need to create an interactive form.

படவுரு

படிவக் கட்டுப்பாடுகள்

AutoFormat

Use this command to apply an AutoFormat to a selected sheet area or to define your own AutoFormats.

படவுரு

தானிவடிவூட்டம்

தோற்றக்கருக்களைத் தேர்ந்தெடுக

ஒரு வடிவூட்டல் பாணியை தேர்ந்த கலங்களுக்குப் பயன்படுத்துகிறது.

படவுரு

தோற்றக்கருக்களைத் தேர்ந்தெடுக

தானிவடிகட்டி

Automatically filters the selected cell range, and creates one-row list boxes where you can choose the items that you want to display.

படவுரு

தானிவடிகட்டி

Standard Filter

Allows you to set the filtering options.

படவுரு

Standard Filter

மேம்பட்ட வடிகட்டி

Defines an advanced filter.

தொடங்கு

Opens a dialog where you can select the source for your pivot table, and then create your table.

யூரோ நிலைமாற்றி

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

வரையறு

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

இலக்குத் தேடல்

Opens a dialog where you can solve an equation with a variable.

குழு

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

படவுரு

குழு

குழுவை நீக்கு

Ungroups the selection. In a nested group, the last rows or columns that were added are removed from the group.

Icon

குழுநீக்கம்