உரை வடிவூட்டல் பட்டை

இடஞ்சுட்டியானது, உரைப் பொருள்களான உரைச் சட்டகம் அல்லது வரை பொருள் போன்றவற்றில் இருக்கும்போது காட்சியளிக்கப்படுகின்ற உரை வடிவூட்டல் பட்டை வடிவூட்டல் மற்றும் சீரமைப்பு கட்டளைகளைக் கொண்டிருக்கிறது.

எழுத்துருவின் பெயர்

Allows you to select a font name from the list or enter a font name directly.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

படவுரு

Font Name

எழுத்துருவின் அளவு

Allows you to choose between different font sizes from the list, or to enter a size manually.

தடிமன்

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

படவுரு

Bold

சாய்வு

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

படவுரு

Italic

அடிக்கோடு

Underlines or removes underlining from the selected text.

படவுரு

Underline

எழுத்துருவின் நிறம்

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

படவுரு

Font Color

வரி இடைவெளி: 1

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

படவுரு

வரி இடைவெளி: 1

வரி இடைவெளியிடல்: 1.5

Sets the line spacing to 1.5 lines.

படவுரு

வரி இடைவெளி: 1.5

வரி இடைவெளி: 2

Sets the line spacing to two lines.

படவுரு

வரி இடைவெளி: 2

இடது சீரமை

Aligns the paragraph to the left page margin.

படவுரு

Align Left

நடுவாக

Centers the contents of the paragraph on the page.

படவுரு

வலது சீரமை

Aligns the paragraph to the right page margin.

படவுரு

Align Right

நேர்த்தியாக்கு

Aligns the paragraph to the left and to the right page margins.

படவுரு

Justified

மேலெழுத்து

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

படவுரு

மேலெழுத்து

கீழெழுத்து

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

படவுரு

கீழெழுத்து

வரியுரு

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Icon

Character

பத்தி

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Icon

Paragraph

ஆசிய மொழி ஆதரவு

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Text running from left to right

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon

Text direction from left to right

Text running from top to bottom

Specifies the vertical direction of the text.

Icon

Text direction from top to bottom