எண் வடிவூட்டு: தசம இடத்தைச் சேர்க்கவும்

தேர்ந்தக் கலங்களில் ஒரு தசம இடத்தை எண்களுக்கு முன் சேர்க்கவும்.

படவுரு

எண் வடிவமைப்பு: தசம இடத்தைச் சேர்