தானிவடிகட்டி

Automatically filters the selected cell range, and creates one-row list boxes where you can choose the items that you want to display.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Data - AutoFilter.

On Tools bar or Table Data bar, click

படவுரு

தானிவடிகட்டி