மாலுமி

மாலுமியைச் செயல்படுத்தவும் செயலிழக்கவும் செய்கிறது. மாலுமி என்பது பொருத்தக்கூடிய சாளரம்ஆகும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

பார்வை - மாலுமி ஐத் தேர்க

செந்தரப் பட்டையில், சொடுக்குக

படவுரு

மாலுமி திற/அடை


Navigator for Document Overview

மாலுமியைக் காட்சியளிக்க பார்வை - மாலுமி ஐத் தேர்க.

நிரல்

நிரல் கடிதத்தை உள்ளிடுக. ஒரே நிரையில் குறிப்பிட்ட நிரல் இடஞ்சுட்டியின் இடத்தை மாற்ற உள்ளிடலை அழுத்துக.

நிரை

நிரை எண்ணை உள்ளிடுக. ஒரே நிரலில் குறிப்பிட்ட நிரையில் நிரல் இடஞ்சுட்டியின் இடத்தை மாற்ற உள்ளிடுதலை அழுத்துக.

தரவு வீச்சு

நிரல் இடஞ்சுட்டியின் இடத்தால் வழங்கப்பட்ட நடப்புத் தரவு வீச்சைக் குறிப்பிடுகிறது.

படவுரு

தரவு வீச்சு

தொடங்கு

நீங்கள் தரவு வீச்சு பொத்தானைப் பயன்படுத்தி முன்னிலைப்படுத்த முடிகின்ற நடப்புத் தரவு வீச்சின் தொடக்கத்திலுள்ள நிரலுக்கு நகர்த்துகிறது.

படவுரு

தொடக்கு

முடிவு

நடப்புத் தரவு வீச்சின் முடிவிலுள்ள கலத்திற்கு நகர்த்துகிறது, நீங்கள் தரவு வீச்சு பொத்தானைப் பயன்படுத்தி முன்னிலைப்படுத்தலாம்.

படவுரு

முடிவு

நிலைமாற்று

உள்ளடக்க பார்வையை மாற்றுகிறது. தேர்ந்த மாலுமி தனிமமும் அதன் துணைத்தனிமங்களும் காட்சியளிக்கப்படுகின்றன. பார்வையிடுவதற்கு அனைத்துத் தனிமங்களையும் மீட்டெடுக்க படவுருவைச் சொடுக்குக.

படவுரு

நிலைமாற்று

உள்ளடக்கங்கள்

உங்களை உள்ளடக்கங்களை மறைக்கவும் காட்டவும் அனுமதிக்கிறது.

படவுரு

உள்ளடக்கங்கள்

காட்சிகள்

கிடைக்கும் அனைத்து நிகழ்வோட்டங்களையும் காட்சியளிக்கிறது. அந்த நிகழ்வோட்டத்தைச் செயற்படுத்த ஒரு பெயரை இரட்டைச் சொடுக்குக.அதன் முடிவுகள் தாளில் காட்டப்படுகின்றன. மேல் விபரங்களுக்கு, கருவிகள் - நிகழ்வோட்டங்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக.

படவுரு

சூழல்காட்சிகள்

மாலுமி நிகழ்வோட்‌டங்களை காட்சியளித்தால், நீங்கள் நிகழ்வோட்‌ட உள்ளீட்டை வலச் சொடுக்கும்போது பின்வரும் கட்டளைகளை அணுகலாம்:

அழி

தேர்ந்த நிகழ்வோட்‌டத்தை அழிக்கிறது.

பண்புகள்

நிகழ்வோட்‌டத்தைத் தொகு உரையாடலை திறக்கிறது. இங்கு நீங்கள் நிகழ்வோட்‌ட பண்புகளைத் தொகுக்கலாம்.

இழுப்பு முறைமை

இழு முறையைத் தேர்வதற்கான துணைப்பட்டியைத் திறக்கிறது. மாலுமியிலிருந்து பொருள்களை ஓர் ஆவணத்தினுள் இழுத்துப் போடுகையில் நிகழும் செயல்களை நீங்கள் தீர்மானிக்கவும். நீங்கள் தேரும் முறை அடிப்படையில், படவுருவானது மீத்தொடுப்பு, தொடுப்பு அல்லது நகல் உருவாக்கப்படுவதைச் சுட்டுகிறது.

படவுரு

இழு முறைமை

மீத்தொடுப்பாக நுழை

மாலுமியிலிருந்து ஓர் ஆவணத்திற்குள் ஒரு பொருளை நீங்கள் இழுத்துப்போடும்போது ஒரு மீத்தொடுப்பை நுழைக்கிறது.இடஞ்சுட்டியை அமைக்கவும் முறையே பொருளைப் பார்வையிடவும் உருவாக்கிய மீதொடுப்பைப் பிறகு நீங்கள் சொடுக்கலாம்.

Note Icon

திறந்த ஆவணத்தோடு இணைக்கும் ஒரு மீத்தொடுப்பை நீங்கள் நுழைத்தால், மீத்தொடுப்பைப் பயன்பட்த்துவதற்கு முன் நீங்கள் ஆவணத்தைச் சேமிக்க வேண்டும்.


தொடுப்பாக நுழை

நீங்கள் மாலுமியிலிருந்து ஓர் ஆவணத்திற்குள் ஒரு பொருளை இழுத்துப் போடுகையில் ஒரு தொடுப்ப்பபை உருவாக்குகிறது.

நகலாக நுழை

நீங்கள் ஒரு பொருளை மாலுமியிலிருந்து ஆவணத்துக்குள் இழுத்துப் போடும்போது ஒரு நகலை உண்டாக்குகிறது.

பொருள்கள்

உங்கள் ஆவணத்தில் அனைத்துப் பொருள்களையும் காட்சியளிக்கிறது.

ஆவணங்கள்

திறந்த அனைத்து ஆவணங்களின் பெயர்களையும் காட்சியளிக்கிறது. மாலுமியில் திறக்கப்பட்டுள்ள இன்னொரு ஆவணத்திற்கு மாற, ஆவணத்தின் பெயரைச் சொடுக்குக. ஆவணத்தின் நிலை (செயலில், செயலில்லாமல்) பெயருக்கு அடுத்துள்ள அடைப்புக்குறியில் காட்டப்படுகின்றன. சாளரம் பட்டியில் நீங்கள் செயலிலுள்ள ஆவணத்திற்கு மாறலாம்.