அச்சிடு முன்னோட்டம்

அச்சிட்ட பக்கத்தின் ஒரு முன்னோட்டத்தைக் காட்டும் அல்லது மூடும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

பட்டிகோப்பு - அச்சு முன்னோட்டம்

படவுரு

அச்சு முன்னோட்டம்


ஆவணத்தின் பக்கங்களை உருட்டவோ ஆவணத்தை அச்சிடவோ அச்சிடு முன்னோட்டப் பட்டை இலுள்ள படவுருக்களைப் பயன்படுத்துக.

You can also press +Page Up and +Page Down keys to scroll through the pages.

Note Icon

அச்சு முன்னோட்டோத்தில் இருக்கையில் உங்கள் ஆவணத்தை உங்களால் திருத்த முடியாது.