ஒரு Basic உரையாடலை உருவாக்குகிறது

  1. கருவிகள் - பெருமங்கள் - உரையாடல்களை அடுக்கு ஐத் தேர்ந்தபின் புதிய ஐச் சொடுக்கு.

  2. உரையாடலுக்கு ஒரு பெயரை உள்ளிடுவதோடு, OK ஐச் சொடுக்குக. பின்னர் உரையாடலை மறுபெயரிட, கீற்றிலுள்ள பெயரில் வலம் சொடுக்கி, மறுபெயரிடு ஐத் தேர்க.

  3. தொகு ஐச் சொடுக்குக. Basic உரையாடல் தொகுப்பி ஒரு வெற்று உரையாடலுடன் திறக்கும்.

  4. If you do not see the Toolbox bar, click the arrow next to the Insert Controls icon to open the Toolbox bar.

  5. ஒரு கருவியைச் சொடுக்கிய பின் உரையாடலில் இழுத்து கட்டுப்பாட்டை உருவாக்கவும்.