Ändra sidorienteringen

Alla sidegenskaper för Writer-textdokument (t.ex. sidorientering) anges i formatmallarna. Som standard används sidformatmallen "Standard" för alla sidor när ett nytt dokument skapas. Om du öppnar ett befintligt textdokument kan olika sidformatmallar ha angetts för olika sidor.

När du ändrar en sidegenskap påverkas bara de sidor där den aktuella formatmallen används. Aktuell sidformatmall visas i statuslisten vid fönstrets nedre kant.

Så här ändrar du sidorientering för alla sidor

Om textdokumentet består enbart av sidor med samma sidformatmall kan du ändra sidegenskaperna direkt:

 1. Välj Format - Sida.

 2. Klicka på fliken Sida.

 3. Välj "Stående" eller "Liggande" under Pappersformat.

 4. Klicka på OK.

Så här ändrar du sidorientering endast för vissa sidor

I LibreOffice används sidformatmallar för att ange sidorientering i dokument. Även andra sidegenskaper såsom sidhuvuden, sidfötter och marginaler anges i sidformatmallarna. Du kan göra ändringar i sidformatmallen "Standard" för det aktuella dokumentet, eller definiera egna sidformatmallar som du kan tillämpa på vilka textavsnitt du vill i dokumentet.

I slutet av den här hjälpsidan diskuteras sidformatmallarnas omfattning utförligt. Läs sista avsnittet på den här sidan om du är osäker på vad begreppet sidformatmall innebär.

Symbolen Info

Till skillnad från tecken- eller styckeformatmallar är sidformatmallarna inte hierarkiskt ordnade. Du kan skapa en ny formatmall med en befintlig mall som grund, men när du sedan ändrar i den gamla mallen förs ändringarna inte automatiskt över till den nya.


Om du vill ändra sidorienteringen på alla sidor med samma sidformatmall, måste det finnas en sidformatmall och denna måste tillämpas.

 1. Choose View - Styles.

 2. Klicka på ikonen Sidformatmallar.

 3. Högerklicka på en sidformatmall och välj Ny. Den nya sidformatmallen ges från början samma egenskaper som den valda mallen.

 4. Skriv ett namn på sidformatmallen i rutan Namn på fliken Administrera, t.ex. "Mitt landskap".

 5. I rutan Nästa formatmallväljer du den formatmall du vill ska följa på en sida där den nya mallen används. Se även avsnittet om formatmallarnas omfattning i slutet av den här hjälpsidan.

 6. Klicka på fliken Sida.

 7. Välj "Stående" eller "Liggande" under Pappersformat.

 8. Klicka på OK.

Now you have defined a proper page style with the name "My Landscape". To apply the new style, double-click the "My Landscape" page style in the Styles window. All pages in the current scope of page styles will be changed. If you defined the "next style" to be a different style, only the first page of the current scope of page styles will be changed.

Omfattning för sidformatmallar

Det är bra att känna till sidformatmallarnas omfattning i LibreOffice. Vilka sidor i dokumentet påverkas om en sidformarmall redigeras?

Formatmallar som omfattar en (1) sida

Du kan ställa in en sidformatmall så att den endast gäller för en sida. Formatmallen "Första sidan" är ett exempel. Du gör detta genom att ange en annan sidformatmall som "Nästa formatmall" på fliken Format - Sida - Administrera.

En formatmall som spänner över en sida löper från nedre gränsen för den aktuella sidformatmallen till nästa sidbrytning. En sidbrytning infogas automatiskt när texten löper vidare till nästa sida (så kallad "mjuk sidbrytning"). Du kan också infoga manuella sidbrytningar.

Gör så här för att infoga en manuell sidbrytning där markören står: tryck på Ctrl+Enter eller välj Infoga > Manuell brytning och klicka på OK.

Manuellt definierat område för sidformatmall

I sidformatmallen "Standard" anges ingen ny "Nästa formatmall" på fliken Format - Sida - Administrera. Istället har "Standard" angetts även som "Nästa formatmall". Alla sidformatmallar som följs av samma sidformatmall kan spänna över flera sidor. Den nedre och övre gränsen för sidformatmallen anges med "sidbrytning med formatmall". För samtliga sidor mellan två "sidbrytningar med formatmall" används samma formatmall.

Du kan infoga en "sidbrytning med formatmall" direkt där markören står. Du kan också ange "sidbrytning med formatmall"som egenskap för ett stycke eller en styckeformatmall.

Ange något av följande kommandon:

Om sidhuvuden och sidfötter

Sidformatmall från markering

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Formatera sidhuvuden och sidfötter