Textflöde

Ange inställningar för textflöde före och efter tabellen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Table - Properties - Text Flow tab


Textflöde

Brytning

Markera den här kryssrutan och välj vilken typ av brytning som ska kopplas till tabellen.

Sida

Infogar en sidbrytning före eller efter tabellen.

Kolumn

Infogar en kolumnbrytning före eller efter tabellen på en sida med flera kolumner.

Framför

Infogar en sidbrytning eller kolumnbrytning före tabellen.

Bakom

Infogar en sidbrytning eller kolumnbrytning efter tabellen.

Med sidformatmall

Använder den sidformatmall som du anger på första sidan som kommer efter sidbrytningen.

Sidformatmall

Välj den sidformatmall som du vill använda på den första sidan efter brytningen.

Sidnummer

Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked.

Tillåt tabellen att delas upp mellan sidor och kolumner

Tillåter en sid- eller kolumnbrytning mellan tabellrader.

Tillåt radbrytning i slutet av sidor och kolumner

Tillåter en sid- eller kolumnbrytning inuti en tabellrad. Det här alternativet tillämpas inte på den första tabellraden om alternativet Upprepa rubrik har valts.

Håll ihop stycken

Håller samman tabellen med följande stycke när du infogar brytningen.

Upprepa rubrik

Upprepar tabellrubriken på en nästa sida om tabellen sträcker sig över fler än en sida.

De första ... raderna

Ange hur många rader som ska ingå i rubriken.

Textorientering

Ange textorientering för cellerna. Du kan använda följande formateringsalternativ för att specificera textorienteringen i tabellcellerna:

Vertikal justering

Ange den vertikala textjusteringen för cellerna i tabellen.

Upprepa en tabellrubrik på en ny sida