Kolumner

Anger antalet kolumner och kolumnlayouten för en sidformatmall, en ram eller ett område.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Format - Sida... - fliken Kolumner

Choose Format - Frame and Object - Properties - Columns tab

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Columns tab

Choose Insert - Frame - Frame - Columns tab

Menyn Infoga eller Format - Områden... - fliken Kolumner


Förinställningar

Du kan välja en fördefinierad kolumnlayout eller skapa en egen. När du använder en layout i en sidformatmall kommer alla sidor som använder formatmallen att uppdateras. Om du använder en kolumnlayout i en ramformatmall kommer alla ramar som använder formatmallen att uppdateras. Du kan också ändra kolumnlayouten för en enskild ram.

Kolumner

Ange hur många kolumner som ska finnas på sidan, i ramen eller i området.

Du kan också välja en av de fördefinierade kolumnlayouterna.

Urvalsfält

Fördela innehåll jämnt över alla kolumner

Fördelar texten jämnt över avsnitt med flera kolumner.

Bredd och avstånd

Om kryssrutan Automatisk bredd inte är markerad kan du ange bredd- och avståndsalternativ för kolumnerna.

(Kolumnnummer)

Visar kolumnens ordningstal, bredd och avstånd till intilliggande kolumner.

Vänsterpil

Flyttar kolumnen en kolumn till vänster.

Symbol

Vänsterpil

Högerpil

Flyttar kolumnen en kolumn till höger.

Symbol

Högerpil

Bredd

Ange kolumnens bredd.

Avstånd

Ange hur stort utrymme som ska lämnas mellan kolumnerna.

Automatisk bredd

Skapar kolumner som är lika breda.

Förhandsgranskningsfält

Visar en förhandsgranskning av den aktuella markeringen.

Förhandsgranskningen för kolumnlayouten visar endast kolumner och inte den omgivande sidan.

Skiljelinje

Det här området är endast tillgängligt om layouten innehåller mer än en kolumn.

Typ

Välj en formatering för den linje som avgränsar kolumner. Om du inte vill ha en skiljelinje väljer du "Ingen".

Höjd

Ange längden på avgränsningslinjen som en procentsats av kolumnområdets höjd.

Position

Välj en vertikal justering för avgränsningslinjen. Det här alternativet är endast tillgängligt om värdet i rutan Höjd är mindre än 100 %.

Använd på

Välj det objekt som kolumnlayouten ska användas på. Det här alternativet är endast tillgängligt om du har öppnat dialogrutan genom att välja Format - Kolumner.

Egenskaper

Skrivriktning

Ange den textriktning som ska gälla i ett stycke med complex textlayout (CTL). Den här funktionen är endast tillgänglig om stödet för komplex textlayout är aktivt.