Språk

Definierar standardspråken och vissa andra språkinställningar för dokument.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - Language Settings - Languages.


Varningssymbol

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Språk för

Användargränssnitt

Välj det språk som ska användas för användargränssnittet, t.ex. på menyer, i dialogrutor och i hjälpfiler. Du måste installera minst ett extra språkpaket eller en flerspråkig version av LibreOffice.

Om du anger "Standard" så väljs det språk som används i operativsystemets användargränssnitt. Om språket inte är tillgängligt i installationsprogrammet för LibreOffice så blir det språk som används i installationsprogrammet för LibreOffice standardspråk.

Regionala inställningar

Anger regionala inställningar (språkvariant). Inställningen påverkar talformatering, valutaenheter och måttenheter.

Om du anger "Standard" så väljs den språkvariant som är vald för operativsystemet.

Ändringar i det här fältet verkställs omedelbart. Vissa formateringar som beror på standardinställningar ändras däremot bara om dokumentet laddas om.

Decimaltecken - Samma som språkvariant

Anger att det decimaltecken som anges i systemet ska användas när du trycker på respektive tangent på det numeriska tangentbordet.

Om den här kryssrutan är aktiverad infogas det tecken som visas efter "Samma som språkvariant" när du trycker på tangenten på det numeriska tangentbordet. Om kryssrutan inte är aktiverad infogas det tecken som anges med tangentbordets drivrutin.

Standardvaluta

Anger vilken valuta som ska användas som standard för valutaformat och valutafält. Om du ändrar språkvarianten ändras standardvalutan automatiskt.

Posten "standard" står för valutaformatet som har tilldelats den valda språkvarianten.

Om du ändrar värdet i fältet Standardvaluta kommer ändringarna att genomföras i alla öppna dokument och kommer att innebära att motsvarande ändringar görs i de dialogrutor och ikoner som styr valutaformatering i dessa dokument.

Godkända datummönster

Specifies the date acceptance patterns for the current locale. Calc spreadsheet and Writer table cell input needs to match locale dependent date acceptance patterns before it is recognized as a valid date. Default locale dependent date acceptance patterns are generated during build time, but it is possible to add more or modify them in this edit box.

Utöver de datummönster som definieras här så accepterar varje språk inmatning via ISO 8601, dvs mönstret Y-M-D. Från och med LibreOffice 3.5 så medför detta att YYYY-MM-DD formatet accepteras.

Syntax: Y means year, M means month, and D means day, regardless of localization.

Standardspråk för dokument

Anger vilket språk som ska användas för stavningskontroll, synonymordlista och avstavning.

Välja dokumentspråk

Varningssymbol

Rättstavningskontrollen för det valda språket fungerar endast om du har installerat motsvarande språkmodul. Om rättstavningskontrollen är aktiverad för ett visst språk visas en bockmarkering framför språket.


Västligt

Anger vilket språk som används av rättstavningsfunktionen vid västerländska alfabet.

Asiatiskt

Anger det språk som används av rättstavningsfunktionen vid Asiatiska alfabet.

CTL

Anger det språk som används av rättstavningsfunktionen vid komplex textlayout (CTL).

Bara för det aktuella dokumentet

Anger att inställningen för standardspråk endast ska användas i det aktuella dokumentet.

Utökat språkstöd

Visa komponenter för östasiatiska texter.

Aktiverar stöd för asiatiska språk. Du kan nu ändra motsvarande asiatiska språkinställning i LibreOffice.

Om du vill skriva på kinesiska, japanska eller koreanska kan du aktivera stöd för dessa språk i användargränssnittet.

Visa komponenter för dubbelriktat text

Aktiverar stöd för komplex textlayout. Nu kan du ändra inställningarna för komplex textlayout i LibreOffice.

Språk som använder komplex textlayout

Ignorera systemets språkval för inmatning

Anger ifall ändringar av systemets inmatnings-/tangentbordsspråk ska ignoreras. Om ignorerat kommer ny text som skrivs att följa det språk som angivits för aktuellt stycke i dokumentet och inte systemets aktiva språk.

Varningssymbol

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.