Allmänt

Definierar allmänna inställningar för kalkylblad.

Så här använder du det här kommandot...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - General.


Metriker

Måttenhet

Anger den måttenhet som används i kalkylblad.

Tabbstopp

Anger avståndet mellan tabblägen.

Uppdatera

Uppdatera länkar vid laddning

Varningssymbol

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Alltid

Always updates links while loading a document, and only if the document is in a trusted file location or the global security level is Low (Not recommended).

Varningssymbol

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


På begäran

Uppdaterar endast länkar vid förfrågan när dokumentet läses in.

Aldrig

Länkar uppdateras aldrig vid inläsning av dokument.

Inmatningsinställningar

Tryck Retur för att flytta markering

Bestämmer i vilken riktning som markören i tabellen flyttas när du trycker på Retur.

Retur växlar till redigeringsläge

Används för att omedelbart redigera cellen efter att du har tryckt på Retur.

Utöka formatering

Anger om formateringsattributen för den markerade cellen automatiskt ska användas för tomma intilliggande celler. Om t.ex. innehållet i den markerade cellen har attributet fetstil, kommer detta attribut också att gälla för intilliggande celler. Celler som redan har ett speciellt format ändras inte av den här funktionen. Du kan visa området det gäller genom att trycka kortkommandot +* (gångertecknet på det numeriska tangentbordet). Det här formatet gäller även alla nya värden som infogas i det här området. De vanliga standardinställningarna gäller för de celler som ligger utanför området.

Utöka referenser i kanterna när kolumner/rader infogas

Anger om referenser ska expanderas när du infogar kolumner eller rader intill referensområdet. Detta är endast möjligt om referensområdet där kolumnen eller raden infogas ursprungligen sträckte sig över minst två celler i motsvarande riktning.

Exempel: Om området A1:B1 refereras i en formel och du infogar en ny kolumn efter kolumn B, expanderas referensen till A1:C1. Om området A1:B1 refereras och en ny rad infogas under rad 1, kommer referensen inte att expanderas eftersom området bara innehåller en cell i vertikal riktning.

Om Du infogar rader eller kolumner i mitten av ett referensområde utökas referensen självklart alltid.

Framhäv markering i kolumn-/radhuvuden

Anger om kolumn- och radhuvuden i de markerade kolumnerna eller raderna ska markeras.

Använd skrivarmått för textformatering

Anger att skrivarmått ska användas vid utskrift, och även vid formatering av visningen på skärmen. Om den här rutan inte markeras används en skrivaroberoende layout för bildskärmsvisning och utskrift.

Visar ett varningsmeddelande när du klistrar in data.

Anger att en varning ska visas när du klistrar in celler från Urklipp i celler som inte är tomma.