Allmänt

I området Allmänt kan du göra standardinställningar för att spara dokument, och välja standardfilformat.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - Load/Save - General.


Varningssymbol

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Läs in

Läs in användarspecifika inställningar med dokumentet

Läser in användarspecifika inställningar som är sparade i ett dokument med dokumentet.

Om Läs in användarspecifika inställningar med dokumentet inte markeras gäller följande användarspecifika inställningar fortfarande:

Följande inställningar laddas alltid med ett dokument, oavsett om det här alternativet är markerat:

Läs in skrivarinställningar från dokument

Om skrivarinställningarna är aktiverade kommer dessa att laddas tillsammans med dokumentet. Det kan orsaka att ett dokument skrivs ut på en fjärrprinter om du inte manuellt ändrar skrivare i dialogrutan Skrivare. Om den är inaktiverad kommer standardskrivaren att användas för att skriva ut detta dokument. Aktuella skrivarinställningar lagras med dokumentet oavsett om detta alternativ är markerat eller inte.

Spara

Spara dokument automatiskt

Redigera egenskaper innan

Anger att dialogrutan Egenskaper ska visas varje gång du väljer kommandot Spara som.

Skapa alltid säkerhetskopia

Sparar föregående version av ett dokument som säkerhetskopia varje gång du sparar dokumentet. Varje gång LibreOffice skapar en säkerhetskopia ersätts den tidigare säkerhetskopian. Säkerhetskopian får filnamnstillägget .BAK.

Om du vill ändra säkerhetskopians placering väljer du – LibreOffice – Sökvägar och anger den nya sökvägen för säkerhetskopian.

Spara återställningsinformation var

Anger att LibreOffice sparar den information som behövs för att återställa alla öppna dokument om en krasch skulle inträffa. Du kan ange hur ofta dokumenten ska sparas.

minut

Anger tidsintervallet i minuter för automatisk återställning.

Spara även dokumentet automatiskt

Anger att LibreOffice sparar alla öppna dokument när när du sparar automatiska återställningsinformation. Använder samma tidsintervall som automatiska återställningen gör.

Spara URL:er relativt till filsystem

Med det här alternativet kan du välja standard för relativ adressering av URL:er i filsystemet och på Internet. Relativ adressering är bara möjlig om både källdokumentet och det refererade dokumentet finns på samma enhet.

En relativ adress börjar alltid från den katalog där det aktuella dokumentet finns. En absolut adress börjar däremot alltid från en rotkatalog. Följande tabell visar skillnaden i syntax mellan relativa och absoluta referenser:

Exempel

Filsystem

Internet

relativt

../images/img.jpg

../images/img.jpg

absolut

file:///c|/work/images/img.jpg

http://myserver.com/work/images/img.jpg


Varningssymbol

Visningen i tipshjälpen visar alltid en absolut sökväg. Men när du sparar i HTML-filformat anges en relativ sökväg i LibreOffice om du aktiverar det här alternativet.


Markera den här rutan om du vill att URL:er ska sparas relativt i filsystemet.

Spara URL:er relativt till Internet

Markera den här rutan om du vill att URL:er ska sparas relativt på Internet.

Standardfilformat och ODF-inställningar

ODF-formatversion

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduce new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Aktuella versioner av LibreOffice kan öppna dokument i ODF-versionerna 1.0/1.1 och 1.2.

När du sparar ett dokument kan du välja om det ska sparas i ODF 1.2, ODF 1.2 (utökat) eller i det äldre formatet ODF 1.0/1.1.

Symbolen Info

Draw- och Impress-filer som är skapade i det utökade ODF 1.2-formatet kan nu innehålla kommentarer. Det går att infoga dessa kommentarer via Infoga - Kommentar i den senaste programversionen. Kommentarerna går förlorade när filer som är sparade i den senaste programversionen öppnas i en tidigare programversion.


Det kan hända att vissa företag och organisationer endast använder ODF 1.0/1.1-dokument. Du kan i sådana fall välja att spara dokumenten i det äldre formatet via listrutan. Tänk på att allt innehåll inte kan sparas i äldre format, varför ODF 1.2 (utökat) rekommenderas.

ODF 1.2 utökat (kompatibelt) är ett mer bakåtkompatibelt ODF 1.2 utökat läge. Den använder funktioner som är utfasade i ODF1.2 och/eller är "bugg-kompatibel" med äldre OpenOffice.org versioner. Det kan vara användbart om du behöver utbyta ODF dokument med användare, som använder en äldre version av ODF än ODF 1.2 eller ODF 1.2-relaterade program.

Varna om dokumentet inte sparas i ODF- eller standardformat

Du kan välja att få ett varningsmeddelande när du sparar dokumentet i ett annat format än OpenDocument, eller i ett annat format än standardformatet, under Läs in/spara – Allmänt i dialogrutan Alternativ.

Du kan välja vilket filformat som ska användas som standard när du sparar dokument av olika typer. Om du t.ex. ofta byter dokument med personer som använder Microsoft Office, kan du ange att LibreOffice ska använda Microsoft Office-filformat som standard.

Dokumenttyp

Anger för vilken dokumenttyp du vill definiera standardfilformatet.

Spara alltid som

Anger att dokument av den typ som är markerad till vänster ska sparas som den här filtypen. Du kan markera en annan filtyp för det aktuella dokumentet i dialogrutan Spara som.

Varningssymbol

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.