Verktygsraden Formulärdesign

Verktygsraden Formulärdesign visas om du markerar ett formulärobjekt när du arbetar i designläge.

Urval

Ikon

Med den här ikonen växlar du muspekaren till markeringsläge eller deaktiverar detta läge. Markeringsläget används för att markera det aktuella formulärets kontrollfält.

Designläge

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Symbol

Utkastläge på/av

Kontrollfältegenskaper

Öppnar en dialogruta där du kan redigera egenskaper för ett markerat kontrollfält.

Symbol

Kontroll

Formuläregenskaper

I den här dialogrutan kan du bland annat ange datakälla och händelser för hela formuläret.

Symbol

Formulär

Datanavigator

Anger datastrukturen för aktuellt Xforms-dokument.

Formulär-Navigator

Öppnar fönstret Formulärnavigator. I fönstret Formulärnavigator visas alla formulär och underformulär i det aktuella dokumentet tillsammans med respektive kontroller.

Symbol

Formulär Navigator

Lägg till fält

Öppnar ett fönster där du väljer ett databasfält som kan läggas till i ett formulär eller en rapport.

Symbol

Lägg till fält

Ordningsföljd för aktivering

I dialogrutan Aktiveringsordningsföljd kan du ange i vilken ordning som kontrollfälten får fokus när användaren trycker på Tabb-tangenten.

Symbol

Ordningsföljd för aktivering

Öppna i redigeringsläge

Öppnar formuläret i designläge så att du kan redigera formuläret.

Symbol

Öppna i utkastläget

Automatiskt fokus på första kontrollen

Ikon

Om alternativet Automatisk fokus på första kontrollen är aktiverat kommer det första formulärfältet att vara markerat när du öppnar dokumentet. Om alternativet inte är aktiverat kommer texten att vara markerad när du öppnar dokumentet. Den aktiveringsordningsföljd som du har angett avgör vilken kontroll som är den första kontrollen i dokumentet.

Position och storlek

Ändrar storlek, flyttar, roterar eller snedställer det markerade objektet.

Ikon

Position och storlek

Byt förankring

Gör att du kan växla mellan förankringsalternativ.

Symbol

Byt förankring

Längst fram

Flyttar det markerade objektet längst upp i staplingsordningen, så att det befinner sig framför de andra objekten.

Symbol

Längst fram

Längst bak

Flyttar det markerade objektet längst ned i staplingsordningen, så att det befinner sig bakom de andra objekten.

Symbol

Längst bak

Gruppering

Grupperar de markerade objekten så att de fungerar som ett kombinerat objekt.

Ikon

Gruppering

Upphäv gruppering

Delar upp den markerade gruppen i enskilda objekt.

Ikon

Upphäv gruppering

Gå in i gruppering

Öppnar den markerade grupperingen så att de enskilda objekten kan redigeras. Om den markerade grupperingen innehåller en sammanflätad gruppering kan du upprepa kommandot för undergrupperna.

Ikon

Gå in i gruppering

Lämna gruppering

Avslutar gruppen så att det inte längre går att redigera de enskilda objekten i gruppen.

Ikon

Lämna gruppering

Justering

Ändrar justeringen av markerade objekt.

Symbol

Justering

Visa raster

Specifies whether to display the grid.

Symbol

Visa raster

Fäst mot raster

Anger att du bara kan flytta objekt mellan stödpunkter.

Symbol

Använda stödraster

Hjälplinjer vid förflyttning

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Hjälplinjer vid förflyttning