Frågeguiden - Detalj eller sammanfattning

Anger om du vill visa alla poster i sökningen, eller bara resultatet av summeringsfunktionerna.

Den här sidan visas bara om det finns numeriska fält i sökningen som tillåter användning av summeringsfunktioner.

Detaljerad fråga

Välj om du vill visa alla poster i sökningen.

Sammanfattningsfråga

Välj om du vill visa resultat från enbart summeringsfunktioner.

Välj summeringsfunktionen och fältnamnet för de numeriska fältet i listrutan. Du kan ange ett valfritt antal summeringsfunktioner, en i varje rad med kontroller.

Mängdfunktion

Välj summeringsfunktion.

Fältnamn

Välj namnet på det numeriska fältet.

+

Lägger till en ny rad med kontroller.

-

Tar bort den sista raden med kontroller.

Frågeguiden - Gruppera