Frågeguiden

I Frågeguiden får du hjälp med att utforma en databassökning. Du kan hämta den sparade sökningen senare, antingen från det grafiska användargränssnittet eller använda det automatiskt skapade SQL-språkkommandot.

Frågeguiden - Fälturval

Anger tabellen som sökningen ska bygga på, och anger vilka fält som ska ingå i sökningen.

Frågeguiden - Sorteringsordning

Anger sorteringsordning för dataposterna i sökningen.

Frågeguiden - Sökvillkor

Anger vilka sökvillkor som ska filtrera sökningen.

Frågeguiden - Detalj eller sammanfattning

Anger om du vill visa alla poster i sökningen, eller bara resultatet av summeringsfunktionerna.

Den här sidan visas bara om det finns numeriska fält i sökningen som tillåter användning av summeringsfunktioner.

Frågeguiden - Gruppera

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Frågeguiden - Grupperingsvillkor

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Frågeguiden - Aliasnamn

Tilldelar aliasnamn till fältnamn. Alias är valfria och kan användas som mer användarvänliga namn, som visas i stället för fältnamn. Ett aliasnamn kan till exempel användas när fält från olika tabeller har samma namn.

Frågeguiden - Översikt

Skriv ett namn på sökningen och ange om du vill visa eller ändra sökningen när guiden är klar.

Tillbaka

Visa de markeringar i dialogrutan som gjordes under föregående steg. Den aktuella inställningen ändras inte. Knappen kan bara aktiveras från och med sida två.

Nästa

När du klickar på knappen Nästa använder guiden dialogrutans inställningar och fortsätter till nästa steg. Om du befinner dig i sista steget ändras knappens text till Färdigställ.

Färdigställ

Tillämpar alla ändringar och stänger guiden.

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Frågeguiden - Fälturval