Egenskaper för sammanslagning

Om du dubbelklickar på en anslutning mellan två länkade fält i sökningsutkastet, eller om du väljer Infoga - Ny relation visas dialogrutan Egenskaper för sammanslagning. Dessa egenskaper kommer att användas i alla sökningar som skapas i framtiden.

Så här använder du det här kommandot...

Öppna sökningsutkast och välj Infoga - Ny relation, eller dubbelklicka på en förbindelselinje mellan två tabeller.


Inkluderade tabeller

Anger två olika tabeller som du vill relatera.

Inkluderade fält

Anger två datafält som ska kopplas samman med en relation.

Alternativ

Typ

Anger den markerade länkens typ. Vissa databaser har endast stöd för en deluppsättning av de möjliga typerna.

Inre

Med en inre sammanslagning (join) innehåller resultattabellen endast de poster där innehållet i de länkade fälten är identiskt i båda tabellerna. I LibreOffice SQL skapas länken med ett motsvarande WHERE-uttryck.

Vänster

Med en sammanslagning av typen "vänster" innehåller resultattabellen alla fält från den vänstra tabellen, samt de fält i den högra tabellen där innehållet i båda tabellerna är identiskt. I LibreOffice SQL motsvaras den här typen av länk av kommandot LEFT OUTER JOIN.

Höger

Med en sammanslagning av typen "höger" innehåller resultattabellen alla fält från den högra tabellen, samt de fält i den vänstra tabellen där innehållet i båda tabellerna är identiskt. I LibreOffice SQL motsvaras den här typen av länk av kommandot RIGHT OUTER JOIN.

Fullständig

En fullständig sammanslagning ger en resultattabell med alla fält från båda tabellerna. I LibreOffice SQL motsvaras den här typen av länk av kommandot FULL OUTER JOIN.

Natural

Infogar nyckelordet NATURAL i SQL-satsen som definierar relationen. Relationen slår samman alla kolumner som har samma kolumnnamn i båda tabellerna. Den resulterande sammanslagna tabellen innehåller bara en kolumn för varje par kolumner med samma namn.