Sökningar

En "sökning" är en speciell vy av en tabell. Med en sökning kan du visa valda poster eller valda fält inuti poster. Med en sökning kan du även sortera posterna. En sökning kan omfatta en tabell eller flera tabeller som är sammanlänkade med gemensamma datafält.

Så här använder du det här kommandot...

Klicka på ikonen Sökningar i ett databasfilfönster


Syftet med sökningar är att enligt vissa kriterier ta fram ett särskilt urval av dataposter ur tabeller. Samtliga sökningar som skapats för en databas listas under databasposten Sökningar. Eftersom den här posten innehåller sökningar från databasen kallas den också "sökningscontainer".

Skriva ut sökningar

Så här skriver du ut en sökning eller en tabell:

  1. Öppna ett textdokument (eller ett kalkylblad, om du föredrar de specifika utskriftsfunktionerna för ett kalkylblad).

  2. Öppna databasfilen och klicka på ikonen Tabell om du vill skriva ut en tabell, eller klicka på ikonen Sökning om du vill skriva ut en sökning.

  3. Dra namnet på tabellen eller sökningen till det öppna textdokumentet eller kalkylbladet. Dialogrutan Infoga databaskolumner visas.

  4. Bestäm vilka kolumner (=datafält) som du vill skriva ut. Du kan också klicka på knappen AutoFormat och välja en motsvarande formattyp. Stäng dialogrutan.

    Sökningen eller tabellen kommer att infogas i dokumentet.

  5. Skriv ut dokumentet genom att välja Arkiv - Skriv ut.

Symbolen Tips

You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet.


Sortera och filtrera data

Används för att sortera och filtrera data i en sökningstabell.

Sökningsutkast

Med fönstret Sökningsutkast kan du skapa och redigera en sökning eller en vy.

Verktygsraden Sökningsutkast

När du skapar eller redigerar en SQL-sökning kan du använda ikonerna på raden Sökningsutkast för att styra visningen av informationen.

Sökning i flera tabeller

Sökresultatet kan bestå av data ur flera tabeller om dessa länkats till varandra med lämpliga datafält.

Formulera sökkriterier

Du kan ta reda på vilka operatorer och kommandon som kan användas för att formulera filtervillkoren för en sökning.

Utföra funktioner

Du kan utföra räkneoperationer med data ur en tabell och spara resultaten som sökningsresultat.