Guide för gruppelement: databasfält

Sidan visas endast om dokumentet är länkat till en databas. Den anger om referensvärden ska sparas i databasen.

Anger var referensvärdena ska sparas. Ett referensvärde kan representera grupperingsramens aktuella status i en databas.

Så här använder du det här kommandot...

Klicka på ikonen Grupperingsram i formulärutkastläget på verktygsraden och skapa en ram med musen – guiden sidan 4. Det måste finnas en databasförbindelse.


Symbolen Info

Sidan visas endast om dokumentet redan är länkat till en databas.


Vill du spara värdet i ett databasfält?

Ja, i följande databasfält

Specifies that you want to save the reference values in a database. The values are written in the data field selected in the list box. The list box displays all the field names from the database table that the form is linked to.

Listruta

Nej, jag vill bara spara värdet i formuläret

Specifies that you want to save the reference values in the form only, and not in the database.