Guide för gruppelement!

Guiden för gruppelement startas automatiskt när du infogar en grupperingsram i ett dokument.!

Så här använder du det här kommandot...

I formulärutkastet klickar du på ikonen Grupperingsram på verktygsraden och använder musen för att skapa en ram.


Guide för gruppelement: Data

Anger vilka alternativfält som finns i grupperingsramen.

Guide för gruppelement: standardfälturval

Anger att du vill att ett alternativfält ska markeras som standard.

Guide för gruppelement: fältvärden

Tilldelar varje alternativfält ett referensvärde.

Guide för gruppelement: databasfält

Sidan visas endast om dokumentet är länkat till en databas. Den anger om referensvärden ska sparas i databasen.

Guide för gruppelement: skapa alternativgrupp

Anger alternativgruppens etikett.

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Tillbaka

Visa de markeringar i dialogrutan som gjordes under föregående steg. Den aktuella inställningen ändras inte. Knappen kan bara aktiveras från och med sida två.

Nästa

När du klickar på knappen Nästa använder guiden dialogrutans inställningar och fortsätter till nästa steg. Om du befinner dig i sista steget ändras knappens text till Färdigställ.

Färdigställ

Skapar objektet.