Sök datapost

I formulär och databastabeller kan du söka efter specifika värden i datafält, listrutor och kryssrutor.

Så här använder du det här kommandot...

Ikonen Sök datapostDatabaslisten och Formulärlisten

Symbol

Sök datapost ...


När du söker i en tabell söker du i datafälten i den aktuella tabellen. När du söker i ett formulär genomsöks datafälten i den tabell som är länkad till formuläret.

Symbolen Tips

Den sökning som beskrivs här utförs av LibreOffice. Om du vill låta en SQL-server söka i databasen ska du använda ikonen Formulärbaserat filter på verktygsraden Formulär.


Sökfunktionen är också tillgänglig för tabellkontroller. När du anropar sökfunktionen från en tabellkontroll kan du söka igenom varje kolumn i tabellkontrollen som motsvaras av databaskolumner i den länkade databastabellen.

Sök efter

Anger sökningens typ.

Text:

Skriv in sökuttrycket i rutan eller välj ett alternativ i listan. Texten under markören kopieras automatiskt till kombinationsrutan Text. Observera att tabbar och radbrytningar inte hanteras när du kör en sökning från ett formulär.

Sökuttrycken sparas tills du stänger tabellen eller formeldokumentet. Om du kör fler än en sökning och vill använda samma sökuttryck en gång till, kan du välja ett tidigare sökuttryck från kombinationsrutan.

Fältinnehållet är NULL

Anger att tomma fält kommer att matcha sökningen.

Fältinnehållet är inte NULL

Anger att tomma fält inte kommer att matcha sökningen.

Område

Anger vilka fält som ska genomsökas.

Form

Anger i vilket logiskt formulär sökningen ska utföras.

Symbolen Info

Kombinationsrutan Formulär visas endast om det aktuella dokumentet är ett formulärdokument som innehåller fler än ett logiskt formulär. Rutan visas inte vid en sökning i tabeller eller i databassökningar.


Ett formulärdokument kan innehålla flera logiska formulär. Varje logiskt formulär är en egen komponent som är länkad till en tabell.

Kombinationsrutan Formulär innehåller namnen på alla logiska formulär som innehåller kontroller.

Alla fält

Sök igenom alla fält. Om du kör en sökning i en tabell kommer alla fält i tabellen att genomsökas. Om du kör en sökning i ett formulär kommer alla fält i det logiska formuläret (som du anger under Formulär) att genomsökas. Om du kör en sökning i ett tabellkontrollfält kommer alla kolumner som är länkade till ett giltigt databastabellfält att genomsökas.

Observera att fälten i det aktuella logiska formuläret inte måste vara identiska med fälten i formulärdokumentet. Om formulärdokumentet innehåller fält som refererar till flera olika datakällor (det vill säga flera logiska formulär), kommer alternativet Alla fält endast att innebära att sökningen sker i fält som är länkade till datakällor i formulärdokumentet.

Enskilt fält

Söker i ett givet datafält.

Inställningar

Definierar inställningar för sökningen.

Position

Anger relationen mellan sökuttrycket och fältinnehållet. Följande alternativ är tillgängliga:

var Du vill i fältet

Alla fält hittas som innehåller sökbegreppet någonstans: i början, i slutet eller däremellan.

i fältets början

Alla fält hittas som inleds med sökbegreppet.

Vid fältslut

Alla fält hittas som avslutas med sökbegreppet.

i hela fältet

Alla fält hittas där innehållet enbart utgörs av (hela) sökbegreppet.


Symbolen Info

Om rutan Platshållaruttryck är markerad är den här funktionen inte tillgänglig.


Använd fältformatering

Anger att alla fältformat hanteras vid sökning i det aktuella dokumentet. Fältformat är alla synliga format som skapats på något av följande sätt:

  1. i tabellutkast vid fältegenskaperna,

  2. i datavyn över kolumnformateringen,

  3. i formuläret över kontrollfältegenskaperna.

Om du vill söka i data i datavyn över en tabell eller i ett formulär, kan du välja om sökningen ska ta hänsyn till den för tillfället synliga formateringen eller till en standardformatering i databasen. Om rutan Använd fältformatering är markerad, görs sökningen i tabellens datavy eller i formuläret med den formatering som är inställd där. Om rutan inte är markerad görs sökningen i databasen med den formatering som är sparad där.

Exempel:

Det finns ett datumfält som sparas i databasen i formatet "DD.MM.ÅÅ" (exempelvis 17.02.65). I datakällvyn ändras formatet till "DD MMM ÅÅÅÅ" (17 feb 1965). Om posten innehåller den 17 februari måste Använd fältformatering vara aktiverat för att du ska kunna hitta den:

Använd fältformatering

Sökord

"feb" hittas, däremot inte "2".

av

"2" hittas, däremot inte "feb".


Du bör göra sökningen med fältformatering, eftersom den i annat fall utgår från (interna) standardformateringar, vilket kan leda till oönskade resultat.

Följande exempel visar vilka problem som kan uppstå om Du söker utan fältformatering. De beror av vilken databas som används och inträffar bara vid vissa interna standardformateringar:

Sökresultat

Orsak

"5" hittar klockslaget "14:00:00"

Tidsfälten är inte definierade för dBASE-databaser och måste simuleras. För intern representation av klockslaget "14:00:00" används 5.

Med "00:00:00" hittas alla dataposter i ett rent datumfält

Internt sparar databasen ett datumvärde i ett kombinerat datum- och tidfält.

"45,79" hittar inte "45,79" trots att alternativet hela fältet har valts under Position.

Den synliga representationen motsvarar inte den interna lagringen. Om värdet 45,789 t ex har införts i ett fält av typen Tal/Dubbelt i databasen, och formateringen för visning är inställd så att bara två decimaler visas, hittas "45,79" bara i en sökningen med fältformatering.


I det här fallet är standardformatering en formatering som refererar till data som lagras internt. Informationen är inte alltid synlig för användaren, särskilt om den används för att simulera datatyper (t.ex. tidsfält i dBASE-databaser). Om informationen är synlig eller inte beror på vilken databas som används och på den individuella datatypen. Du bör söka med fältformatering om du vill söka efter de värden som verkligen visas. Detta gäller för fälttyperna Datum, Klockslag, Tid/Datum och Tal/Double.

En sökning utan alternativet Använd fältformatering fungerar däremot oftast bättre för stora databaser utan formatering, eftersom den är snabbare.

Om du söker igenom värdena för kryssrutor, och alternativet Använd fältformatering är aktiverat, kommer sökningen att returnera "1" för markerade kryssrutor, "0" för avmarkerade kryssrutor, och en tom sträng för kryssrutor som är odefinierade (för kryssrutor som kan ha tre lägen). Om sökningen har gjorts med alternativet Använd fältformatering inaktiverat visas de språkstyrda standardvärdena "SANT" eller "FALSKT".

Om du använder alternativet Använd fältformatering när du söker i listrutor kan du söka efter den text som visas i listrutor. Om du inte använder alternativet Använd fältformatering kommer du bara att hitta innehåll om du söker efter fältets standardformat.

Exakt sökning

Anger att sökningen ska skilja på stora och små bokstäver.

Sök bakåt

Anger att sökningen ska utföras i omvänd ordning, från den sista posten till den första.

Från början/slutet

Startar om sökningen. En framåtsökning börjar om på den första posten. En bakåtsökning börjar om på den sista posten.

Jokerteckenuttryck

Du kan använda följande jokertecken:

Jokertecken

Innebörd

Exempel

?

för exakt ett valfritt tecken

"?ök" hittar "sök", "kök", "rök" osv

"J?nsson" hittar t.ex. "Jansson", "Jonsson" och "Jönsson".

*

för 0 eller flera valfria tecken

"*-*" hittar "ZIP-drive" och "cd-rom"

"J*son" hittar alla poster som börjar med "J" och slutar med "son" (t.ex. Jansson, Johansson, Josefson).


Om du vill söka efter tecknet ? eller * måste du skriva ett omvänt snedstreck framför tecknet: "\?" eller "\*". Observera att detta endast är nödvändigt om alternativet Jokerteckenuttryck är aktiverat. Om alternativet inte är aktiverat fungerar jokertecknen precis som vilka andra tecken som helst.

Reguljärt uttryck

Sökningar med reguljära uttryck. De reguljära uttryck som stöds här är samma uttryck som stöds i dialogrutan LibreOffice Sök och ersätt.

Sökning efter reguljära uttryck erbjuder fler möjligheter än sökning med jokertecken. Den senare typen är dock ofta tillräcklig vid normal användning och enklare att hantera. Om du använder sökning efter reguljära uttryck motsvaras sökning med jokertecken av följande tecken:

Sökning med jokertecken

Sökning efter reguljära uttryck

?

.

*

.*


Likhetssökning

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Ta hänsyn till teckenbredd (endast om stöd för asiatiska språk är aktiverat)

Skiljer mellan halvbreda och helbreda teckenformat.

Låter som (japanska) (endast om stöd för asiatiska språk är aktiverat)

Här kan du ange sökalternativ för liknande skrivsätt på japanska. Markera den här kryssrutan, klicka på knappen ... och ange sökalternativ.

Anger sökalternativ för liknande skrivsätt på japanska.

Behandla likvärdigt

Anger de val som betraktas som lika vid sökning.

Ignorera

Anger de tecken som ska ignoreras.

Status

På raden Status visas vilka poster som sökningen returnerade. Om sökningen når slutet (eller början) av en tabell kommer sökningen att fortsätta i början (resp. slutet) av tabellen.

För mycket stora datauppsättningar kan förmedlingen av dataposter ta lite tid vid sökning i omvänd sökriktning. Du får då information på statusraden om att dataposterna fortfarande håller på att genomsökas.

Sök/Avbryt

Om sökningen hittade en matchande post markeras motsvarande fält i tabellen. Du kan fortsätta sökningen genom att klicka på knappen Sök igen. Du avbryter en sökning genom att klicka på knappen Avbryt.

Stäng

Stänger dialogrutan. Inställningarna i den senaste sökningen sparas tills du avslutar LibreOffice.

Om flera tabeller eller formulär är öppna kan du använda olika sökalternativ för varje dokument. När du stänger dokumentet sparas de sökinställningar som användes i det senaste dokumentet.