Händelser

Fliken Händelser gör att du kan tilldela vissa händelser som inträffar i ett formulär ett makro.

Så här använder du det här kommandot...

Snabbmenyn i ett markerat formulärelement Formulär... - fliken Händelser

Öppna verktygsraden Formulärkontroller eller Formulärutkast, klicka på ikonen Formulär - fliken Händelser


Om du vill koppla ett makro till en händelse skriver du först ett makro som innehåller alla kommandon som ska utföras när händelsen inträffar. Koppla sedan makrot till händelsen genom att klicka på knappen ... intill händelsen. Dialogrutan Tilldela makro öppnas där du kan välja makrot.

Vissa åtgärder kan Du konfigurera helt fritt. Det innebär att Du kan använda Dina egna dialogrutor för att beskriva följande åtgärder:

  1. visa ett felmeddelande,

  1. bekräfta en radering (av dataposter),

  1. söka efter parametrar,

  1. och kontrollera inmatningar när en datapost sparas.

Du kan till exempel skriva ett makro som visar varningsmeddelandet "Är du säker på att du vill radera kunden XXX?" när användaren raderar en datapost.

Symbolen Info

Det går inte att redigera händelser direkt som visas i dialogrutan Händelser. Tryck på Delete om du vill ta bort en viss händelse från listan.


I listan nedan visas alla händelser i ett formulär som du kan koppla ett makro till:

Bekräfta radering

Händelsen Bekräfta radering inträffar när data har tagits bort från formuläret. Du kan till exempel använda det länkade makrot för att visa en dialogruta där användaren får bekräfta raderingen.

Efter datapostväxling

Händelsen Efter datapostväxling inträffar omedelbart efter att den aktuella postpekaren ändras.

Efter datapoståtgärd

Händelsen Efter datapoståtgärd inträffar omedelbart efter att den aktuella posten ändras.

Fel har uppstått

Händelsen Fel har uppstått aktiveras om ett fel uppstår när programmet använder datakällan. Händelsen gäller formulär, listrutor och kombinationsfält.

Fyll parametrar

Händelsen Fyll parametrar inträffar när det formulär som laddas har parametrar som måste fyllas i. Datakällan för formuläret kan till exempel vara följande SQL-kommando:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Här är :name en parameter som måste fyllas vid laddning. Parametern fylls automatiskt från ett överordnat formulär under förutsättning att det är möjligt. Om parametern inte kan fyllas, startas den här händelsen och ett länkat makro kan fylla parametern.

Före avladdning

Händelsen Före avladdning inträffar innan formuläret avladdas, det vill säga separeras från sin datakälla.

Före datapostväxling

Händelsen Före datapostväxling inträffar innan den aktuella postpekaren ändras. Det länkade makrot kan förhindra att pekaren ändras genom att returnera "FALSKT".

Före datapoståtgärd

Händelsen Före datapoståtgärd inträffar innan den aktuella posten ändras. Du kan till exempel använda det länkade makrot för att visa en dialogruta där användaren får bekräfta raderingen.

Före omladdning

Händelsen Före omladdning inträffar innan formuläret har laddats om. Datainnehållet har inte uppdaterats ännu.

Före sändning

Händelsen Före sändning inträffar innan formulärdata skickas.

Innan uppdatering

Händelsen Före uppdatering inträffar innan kontrollinnehållet som ändras av användaren skrivs in i datakällan. Det länkade makrot kan t.ex. förhindra denna åtgärd genom att returnera "FALSE".

Efter uppdatering

Händelsen Efter uppdatering inträffar efter att kontrollinnehållet som ändrats av användaren skrivits in i datakällan.

Innan återställande

Händelsen Innan återställande inträffar innan ett formulär återställs. Det länkade makrot kan till exempel förhindra denna åtgärd genom att returnera "FALSKT".

Ett formulär återställs när ett av följande villkor uppfylls:

  1. Användaren klickar på HTML-kommandoknappen som är definierad som Reset-kommandoknapp

  2. En ny och tom post skapas i ett formulär som är länkat till datakällan. I den sista posten kan du t.ex. trycka på knappen Nästa post.

Efter återställande

Händelsen Efter återställande inträffar efter att ett formulär återställts.

Vid avladdning

Händelsen Vid avladdning inträffar direkt efter att formuläret har avladdats, det vill säga separerats från sin datakälla.

Vid laddning

Händelsen Vid laddning inträffar direkt efter att formuläret har laddats.

Vid omladdning

Händelsen Vid omladdning inträffar direkt efter att formuläret har laddats om. Datainnehållet har redan uppdaterats.