Händelser

På fliken Händelser kan du koppla makron till händelser som inträffar i kontrollfälten i ett formulär.

When the event occurs, the linked macro will be called. To assign a macro to an event, press the ... button. The Assign Action dialog opens.

Så här använder du det här kommandot...

Snabbmenyn i ett markerat formulärelement Kontrollfält... - fliken Händelser

Öppna verktygsraden Formulärkontroller eller Formulärutkast, klicka på ikonen Kontroll - fliken Händelser


Vilka händelser som är tillgängliga beror på vilken typ av kontroll du arbetar med. De händelser som finns på fliken Händelser är de som är relevanta för den aktuella kontrollen. Följande händelser är definierade:

Godkänn åtgärd

Den här händelsen inträffar innan en åtgärd utlöses av att en användare klickar på kontrollen. När användaren klickar på "Skicka" påbörjas en skicka-åtgärd, men den faktiska "skicka-processen" påbörjas först när händelsen Vid utförande sker. Du kan avsluta processen med hjälp av händelsen Godkänn åtgärd. Om den länkade metoden returnerar FALSKT påbörjas inte Vid utförande.

Vidta åtgärd

Händelsen Vidta åtgärd innebär att åtgärden har startats. Om formuläret t.ex. innehåller en "Skicka"-knapp så startar åtgärden när en användare trycker på den.

Modifierad

Händelsen Modifierad inträffar när kontrollen tappat fokus och innehållet har förändrats sedan dess.

Text modifierad

Händelsen Text modifierad inträffar när du skriver in eller ändrar text i ett inmatningsfält.

Status ändrad

The Item status changed event takes place if the status of the control field has changed.

Vid fokusering

Händelsen Vid fokusering inträffar om ett kontrollfält ges fokus.

Vid fokusförlust

Händelsen Vid fokusförlust inträffar om ett kontrollfält tappar fokus.

Efter tangenttryck

Händelsen Tangent tryckt inträffar när användaren trycker ned en tangent medan kontrollen har fokus. Den här händelsen kan länkas till ett makro som kontrollerar poster.

Efter tangenttryck

Händelsen Tangent släppt inträffar när användaren släpper upp en tangent medan kontrollen har fokus.

Mus inom

Händelsen Mus inom inträffar om muspekaren är inuti kontrollfältet.

Musrörelse vid tangenttryck

Händelsen Musrörelse vid tangenttryck inträffar när musen dras samtidigt som en tangent trycks in. Till exempel när ytterligare en tangent bestämmer läget (flytta eller kopiera) under en dra-och-släpp-åtgärd.

Musrörelse

Händelsen Musrörelse inträffar om musen flyttas över kontrollen.

Musknapp nedtryckt

Händelsen Musknapp nedtryckt inträffar om musknappen trycks in medan muspekaren befinner sig på kontrollen.

Symbolen Info

Observera att denna händelse också används för att meddela om en popupsnabbmeny på kontrollen.


Musknapp uppsläppt

Händelsen Musknapp uppsläppt inträffar om musknappen släpps medan muspekaren befinner sig på kontrollen.

Mus utanför

Händelsen Mus utanför inträffar om muspekaren är utanför kontrollfältet.

Innan uppdatering

Händelsen Före uppdatering inträffar innan kontrollinnehållet som ändras av användaren skrivs in i datakällan. Det länkade makrot kan t.ex. förhindra denna åtgärd genom att returnera "FALSE".

Efter uppdatering

Händelsen Efter uppdatering inträffar efter att kontrollinnehållet som ändrats av användaren skrivits in i datakällan.

Innan återställande

Händelsen Innan återställande inträffar innan ett formulär återställs. Det länkade makrot kan till exempel förhindra denna åtgärd genom att returnera "FALSKT".

Ett formulär återställs när ett av följande villkor uppfylls:

  1. Användaren klickar på HTML-kommandoknappen som är definierad som Reset-kommandoknapp

  2. En ny och tom post skapas i ett formulär som är länkat till datakällan. I den sista posten kan du t.ex. trycka på knappen Nästa post.

Efter återställande

Händelsen Efter återställande inträffar efter att ett formulär återställts.