Allmänt

På fliken Allmänt anger du allmänna egenskaper för en formulärkontroll. Vilka egenskaper som finns tillgängliga beror på kontrollens typ. Vissa av följande egenskaper gäller bara för vissa kontroller.

Så här använder du det här kommandot...

Öppna snabbmenyn för ett markerat formulärelement - välj fliken Kontrollfält - Allmänt

Öppna verktygsraden Formulärkontroller eller Formulärutkast, klicka på ikonen Kontroll - fliken Allmänt


Symbolen Info

Om du exporterar det aktuella formulärdokumentet till HTML-format exporteras standardkontrollvärdena, inte de aktuella kontrollvärdena. Du anger ett standardvärde för kontrollen med egenskapen Standardvärde (t.ex. i textfält), Standardstatus (för kryssrutor och alternativfält) eller Standardmarkering (för listrutor).


Aktiverad

Om ett kontrollfält har egenskapen "Aktiverad" (Ja) kan slutanvändaren använda kontrollfältet. Om en egenskap är deaktiverad visas den med en grå färg och kan inte användas.

Aktiveringsordningsföljd

Egenskapen Aktiveringsordningsföljd anger i vilken ordning kontrollerna får fokus i formuläret när du trycker på Tabb-tangenten. Om ett formulär innehåller mer än en kontroll flyttas fokus till nästa kontroll när du trycker på Tabb-tangenten. Du kan ange i vilken ordning fokus ska flyttas med hjälp av ett index under Aktiveringsordningsföljd.

Symbolen Info

Egenskapen Aktiveringsordningsföljd är inte tillgänglig för dolda kontroller. Du kan om du vill ställa in denna egenskap för grafiska kommandoknappar och grafiska kontrollfält, så att dessa kontroller kan väljas med tabbtangenten.


När du skapar ett formulär tilldelas automatiskt de kontrollfält som läggs till i formuläret ett index. Varje kontrollfält som läggs till tilldelas ett index med det direkt efterföljande numret (ökning med 1). Om du ändrar indexet för en kontroll uppdateras indexen för de andra kontrollerna automatiskt. Även element som inte kan fokuseras (Tabbstop = Nej) tilldelas ett värde. Med Tabb-tangenten kan du hoppa över de kontrollerna.

Du kan också ange indexen för olika kontrollelement i dialogrutan Aktiveringsordningsföljd.

Antal decimaler

När det gäller numeriska fält och valutafält kan du bestämma antalet siffror som visas till höger om decimaltecknet.

Antal rader

För kombinationsfält med egenskapen Öppningsbar kan du ange hur många rader som ska visas i den öppningsbara listan. För kontrollfält som saknar alternativet Öppningsbar anges visningen för raden med storleken på kontrollfältet och teckenstorleken.

AutoFyll

Funktionen Autofyll visar en lista med tidigare poster när du börjar skriva en post.

Bakgrundsfärg

Det finns en bakgrundsfärg för de flesta kontrollfält. Om du klickar på Bakgrundsfärg öppnas en lista där du kan välja mellan flera olika färger. Alternativet "Standard" använder systeminställningen. Om den färg som du vill använda inte finns i listan klickar du på knappen ... och definierar en färg i dialogrutan Färg.

Bara läsa

Egenskapen Bara läsning kan tilldelas alla kontroller som användaren kan skriva text i. Om du tilldelar ett bildfält (som innehåller bilder från en databas) den här egenskapen kan inte användaren infoga nya bilder i databasen.

Bredd

Anger kolumnbredden i tabellkontrollfältet i den enhet som har angetts i modulalternativen för LibreOffice. Om du vill kan du ange ett värde följt av en giltig måttenhet, till exempel 2 cm

Bredd

Anger kontrollfältets bredd.

Datapostmarkör

Anger om den första kolumnen visas med radhuvuden, där den aktuella posten markeras med en pil.

Datum max.

Anger ett datum som inte får överskridas av ett annat värde som användaren matar in.

Datumformat

Med hjälp av datumfälten kan du ange vilket format som ska användas för datumangivelse.

Symbolen Info

Alla formatfält (datum, tid, valuta, numeriska fält) formateras automatiskt med det markerade formatet så snart du flyttar markören från dem, oavsett hur du har angett indata.


Dölj markering

Specifies whether a text selection on a control remains selected when a the focus is no longer on a control. If you set Hide selection to "No", the selected text remains selected when the focus is no longer on the control that contains the text.

Etikettfält

Anger källan för kontrollens etikett. Texten för etikettfältet infogas där namnet på ett fält i en källdatabas hittas. Till exempel i Filternavigator, dialogrutan Sök och som ett kolumnnamn i tabellvyn.

Du kan definiera ett av tecknen i kontrollens etikett som ett kortkommando (så att användaren kan använda kontrollen genom att trycka på motsvarande tangent) genom att skriva ett tildetecken (~) framför tecknet i etiketten.

För alternativfält (radioknappar) kan bara texten i gruppramen användas som etikettfält. Den texten gäller alltså för alla alternativfält i samma grupp.

Om Du klickar på kommandoknappen ... bredvid textfältet så visas dialogrutan Urval etikettfält. Här väljer du ett kontrollfält på listan över kontrollfält.

Tar bort markeringen från fältet Ingen tilldelning. Om fältet är markerat kan kontroller inte användas som etikettfält. Du kan ta bort länken till ett etikettfält med det här fältet.

Filtrering / Sortering

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation Bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

Formatering

Anger kontrollens formatbeskrivning. Klicka på knappen ... för att välja en formatbeskrivning.

Formatkontroll

Du kan ha en formatkontroll med kontrollfält som accepterar formaterat innehåll (datum, tid, och så vidare) Om den strikta formatfunktionen är aktiverad (Ja) accepteras bara tillåtna tecken. I t.ex. ett datumfält accepteras bara tal eller datumavgränsare, alla bokstavsinmatningar med tangentbordet ignoreras.

Förankring

Anger var kontrollfältet ska förankras.

Fördröjning

Anger fördröjning i millisekunder mellan upprepande händelser. En upprepande händelse inträffar när du klickar på en pilknapp eller bakgrunden i en rullningslist, eller någon av postnavigationsknapparna i en navigationsrad, och håller ned musknappen en stund. Du kan ange ett värde följt av en giltig tidsenhet, till exempel 2 s eller 500 ms.

Grafik

En grafisk kommandoknapp har egenskapen Grafik. Egenskapen Grafik anger sökvägen och filnamnet för den bild som ska visas på knappen. Om du väljer en fil med knappen ... kopieras sökvägen och filnamnet automatiskt till textrutan.

Hjälp-URL

Anger en batchetikett i form av en URL-adress som refererar till ett hjälpdokument och som fungerar som hjälp för kontrollfältet. Användaren öppnar hjälpen för ett kontrollfält genom att trycka på F1 när kontrollen har tangentbordsfokus.

Hjälptext

Gör att du kan ange en hjälptext som visas som ett tips på kontrollen. Tipset visar texten i användarläge då musen förs över kontrollen.

För URL-knappar visas hjälptexten istället för den URL-adress som angetts under URL.

Hjälptext

För varje kontrollfält kan du ange övrig information eller en beskrivande text. Den här egenskapen kan användas av utvecklare, t.ex. för att lagra övrig information som sedan kan användas i programkoden. Fältet kan till exempel användas för variabler eller andra parametrar.

Höjd

Anger kontrollfältets höjd.

Ikonfärg

Anger färgen för ikoner eller kontroller, till exempel pilarna i en rullningslist.

Ikonstorlek

Specifies whether the icons in a selected Navigation Bar should be small or large.

Inmatningsmask

Genom att ange en teckenkod i ett maskerat fält kan du bestämma vad användaren kan skriva in i det maskerade fältet.

Längden på inmatningsmasken avgör hur många tecken som användaren kan skriva in. Om användaren skriver in tecken som inte ingår i masken godtas inte inmatningen när användaren lämnar fältet. Du kan använda följande tecken i en inmatningsmask:

Tecken

Innebörd

L

En textkonstant. Den här positionen kan inte redigeras. Tecknet visas vid motsvarande position för teckenmasken.

a

Bokstäverna a-ö och A-Ö kan matas in. Stora bokstäver konverteras inte till små bokstäver.

A

Här kan tecknen A-Ö skrivas in. Om en liten bokstav matas in omvandlas den automatiskt till en stor bokstav.

c

Bokstäverna a-ö och A-Ö samt siffrorna 0-9 kan matas in. Stora bokstäver konverteras inte till små bokstäver.

C

Här kan tecknen A-Ö och 0-9 skrivas in. Om en gemen skrivs, förvandlas den automatiskt till versal.

N

Bara tecknen 0-9 kan skrivas in.

x

Alla utskrivbara tecken kan skrivas in.

X

Alla utskrivbara tecken kan skrivas in. Om en gemen skrivs, förvandlas den automatiskt till versal.


För teckenmasken ""__.__.2000" definierar du t.ex. inmatningsmasken "NNLNNLLLLL", om du vill att användaren bara ska kunna mata in fyra siffror för att ange datum.

Inramningsfärg

Specifies the border color for controls that have the Border property set to "flat".

Intervall

Fastställer vilka intervall som ska läggas till eller dras ifrån varje gång som rotationsrutekontrollen aktiveras.

Intervall

Du kan fördefiniera värdeintervallerna i numeriska rotationsrutor och valutarotationsrutor. Öka och minska värdet med rotationsrutornas pilknappar.

Justering/Justering av grafikobjekt

Justeringsalternativen är vänsterjusterad, högerjusterad och centrerad. Dessa alternativ är tillgängliga för följande element:

  1. Rubrik på etikettfält

  2. Innehåll i textfält

  3. Innehåll i tabellfält i kolumner för en tabellkontroll

  4. Grafik och text som används i knappar

    Symbolen Info

    Alternativet Justering för knappar kallas för Grafikjustering.


Listposter

Observera tipset som avser tangentbordskontrollerna.

Den fördefinierade standardlistposten anges i urvalskombinationsfältet Standard

Symbolen Info

Observera att listposterna som anges här bara tas med i formuläret om alternativet "Värdelista" är markerat under fliken Data under Typ av listinnehåll.


Om du inte vill att listposterna ska skrivas till databasen eller överföras till webbformulärmottagaren, utan i stället tilldelas värden som inte syns i formuläret, kan du ange andra värden för listposterna i en värdelista. Värdelistan anges på fliken Data. Välj alternativet "Värdelista" under Typ av listinnehåll. Ange sedan de värden under Listinnehåll som motsvarande synliga listposter i formuläret ska tilldelas. Ordningen i värdelistan måste vara korrekt för att tilldelningen ska bli korrekt.

Symbolen Info

När det gäller HTML-dokument motsvarar en listpost som anges på fliken Allmänt HTML-taggen <OPTION>. En post i värdelistan som anges på fliken Data under Listinnehåll motsvarar taggen <OPTION VALUE=...>.


Liten ändring

Ange värdet som ska läggas till eller dras ifrån när användaren klickar på pilknappen i rullningslisten.

Markera vid klick

Om du anger det här alternativet till "Ja" får kommandoknappen fokus när du klickar på den.

Max. rullningsvärde

Ange det största värdet för en rullningslistkontroll.

Max. textlängd

För text- och kombinationsfält kan du ange det största antalet tecken som användaren kan mata in. Om den här kontrollegenskapen är odefinierad kommer standardvärdet att vara noll.

Om kontrollfältet är bundet till en databas och textlängden ska hämtas från databasens fältdefinition, kan Du här inte ange någon textlängd. Inställningarna hämtas från databasen bara om kontrollfältsegenskapen inte har definierats (tillståndet "obestämt").

Max. värde

För numeriska fält och valutafält kan du ange det största värdet som användaren kan mata in.

Maximitid

Anger ett klockslag som inte får överskridas av det värde som användaren matar in.

Min. rullningsvärde

Ange det minsta värdet för en rullningslistkontroll.

Min. värde

För numeriska fält och valutafält kan du ange ett lägstavärde för att förhindra att användaren anger ett lägre värde.

Minimidatum

Anger det tidigaste datum som användaren kan mata in.

Minimitid

Anger det minsta tidsvärde som användaren kan mata in.

Multimarkering

Gör att du kan markera fler än ett objekt i en listruta.

Musrullning

Anger huruvida värdet ska förändras när musens rullningshjul används. Aldrig: Värdet ändras inte. Vid fokus: (standard) Värdet ändras när rullningshjulet används förutsatt att kontrollfältet är markerat och att pekaren befinner sig i fältet. Alltid: Värdet ändras alltid när rullningshjulet används oavsett vilket fält som har fokus men förutsatt att pekaren befinner sig i fältet.

Namn

Varje kontrollfält och varje formulär har egenskapen Namn med vilken det kan identifieras. Namnet visas i Formulärnavigator, och du kan använda det för att hänvisa till kontrollfältet i ett makro. Med standardinställningarna anges redan ett namn som har skapats utifrån fältets etikett och nummer.

Symbolen Info

Om Du arbetar med makron måste Du tänka på att namnen på kontrollfälten måste vara entydiga.


Namnet används även för att gruppera olika kontroller som funktionellt hör ihop, till exempel alternativknappar. Om du vill göra det anger du samma namn för alla medlemmarna i gruppen: kontroller med identiska namn bildar en grupp. Grupperade kontroller kan representeras visuellt med hjälp av en Grupperingsram.

Navigation

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation Bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

Navigationslist

Anger om navigationsraden ska visas i tabellkontrollernas nedre inramning.

Ordbrytning

Texten visas på flera rader. Gör det möjligt att använda radbrytningar i textrutor, vilket innebär att du kan skriva text på flera rader. Tryck på Retur om du vill skapa en radbrytning manuellt.

Orientering

Anger horisontell eller vertikal orientering för en rullningslist eller rotationsruta.

Placera symbol framför

Anger om valutasymbolen visas före eller efter det numeriska värdet i valutafält. Standardinställningen är att valutasymbolen inte skrivs före det numeriska värdet.

Placering

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation Bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

PositionX

Anger X-läget för kontrollfältet (relativt förankringen).

PositionY

Anger Y-läget för kontrollfältet (relativt förankringen).

Radhöjd

I tabellkontroller anger du ett värde för radhöjden. Du kan om du vill ange ett värde följt av giltig måttenhet, till exempel 2 cm.

Ram

Du kan också ange att målramen ska visa en URL som öppnas när du klickar på en knapp som tilldelats åtgärden.

Om du klickar i fältet kan du markera ett alternativ i listan som anger i vilken ram nästa dokument ska laddas. Följande möjligheter finns:

Post

Innebörd

_blank

Det följande dokumentet visas i en ny, tom ram.

_parent

Det följande dokumentet visas i en parent, alltså en överordnad ram. Om det inte finns någon parent, visas dokumentet i samma ram.

_self

Det följande dokument visas i samma ram.

_top

Det följande dokumentet visas i ett toppfönster, d.v.s. i den högsta ramen i hierarkin. Om utgångsramen redan är ett toppfönster visas dokumentet i samma ram.


Symbolen Info

Egenskapen Ram gäller endast HTML-formulär, och inte databasformulär.


Ram

För kontroller som kan ha en ram, kan du ange hur ramen ska visas i formuläret med egenskapen Ram. Du kan välja mellan "Utan ram", "3D-look" eller "Platt".

Rotationsknapp

Numeriska fält, valutafält, datum- och klockslagsfält kan infogas som rotationsfält i formuläret.

Rubrik

Egenskapen Etikett anger vilken etikett som ska visas för kontrollfältet i formuläret. Den här egenskapen anger den synliga etiketten eller kolumnhuvudet för datafältet i formulär med tabellkontrollfält.

När du skapar en ny kontroll används den fördefinierade beskrivningen i egenskapen Namn som standard för att etikettera kontrollen. Etiketten består av kontrollfältets namn och ett heltal (till exempel Kommandoknapp1). Med egenskapen Rubrik kan du tilldela kontrollen en annan beskrivning så att etiketten motsvarar kontrollens funktion. Ändra den här posten om du vill tilldela den kontroll som är synlig för användaren en effektfull etikett.

Om du vill skapa en rubrik med flera rader öppnar du kombinationsrutan med hjälp av piltangenten. Du kan ange en radbrytning genom att trycka på Skift++Retur.

Symbolen Info

Egenskapen Etikett används bara för att presentera ett formulärelement för slutanvändaren. Om du arbetar med makron refererar du alltid till en kontroll med egenskapen Namn.


Rullningslist

Lägger till den typ av rullningslist som du anger i en textruta.

Skala

Ändrar storlek på bilden så att den passar kontrollen.

Standarddatum

Anger standarddatum.

Standardknapp

Egenskapen Standardknapp anger att motsvarande knapp aktiveras när du trycker på Retur. Om du öppnar dialogrutan eller formuläret och inte utför fler åtgärder är knappen med den här egenskapen standardknappen.

Symbolen Info

I ett givet dokument bör det bara finnas en knapp med den här egenskapen.


Om du använder webbformulär kan den här egenskapen förekomma i sökmasker. Det här är en typ av inmatningsmask som innehåller ett textfält och en knapp av typen Skicka. Du skriver in söktermen i textfälten och startar sökningen med knappen. Om knappen är definierad som en standardknapp kan du starta sökningen genom att trycka på Retur-tangenten efter att du har skrivit in söktermen.

Standardmarkering

Anger vilken listrutepost som ska användas som standardpost.

För en återställningsknapp anger posten Standardmarkering statusen för listrutan om återställningsknappen aktiveras av användaren.

För en listruta som innehåller en värdelista kan du klicka på knappen ... för att öppna dialogrutan Standardmarkering.

I dialogrutan Standardmarkering väljer du de poster som du vill märka ut som markerade när du öppnar formuläret med listrutan.

Standardstatus

Anger om ett alternativ eller en kryssruta är markerad som standard.

För en återställningsknapp kan du ange kontrollens status om återställningsknappen aktiveras av användaren.

För grupperade alternativfält definieras status för gruppen som motsvarar standardinställningen med egenskapen Standardstatus.

Standardtext

Anger standardtext för en textruta eller kombinationsruta.

Standardtid

Anger standardtid.

Standardvärde

Anger standardvärdet för kontrollfältet. Standardvärdet matas in när formuläret öppnas, t.ex.

För en återställningsknapp anger posten Standardvärde statusen för kontrollen om återställningsknappen aktiveras av användaren.

Standardvärde för rullning

Anger standardvärdet för rullningslisten.

Stil

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

Stor ändring

Ange värdet som ska läggas till eller dras ifrån när användaren klickar bredvid skjutreglaget vid rullningslisten.

Synlig

Anger huruvida kontrollfältet är synligt i liveläge. Det är alltid synligt i utkastläge.

Observera att standardvärdet "Ja" inte behöver innebära att kontrollfältet visas på skärmen. Det finns andra begränsningar som spelar in och kan leda till att fältet inte visas. Kontrollfält som finns inuti dolda avsnitt i Writer förblir exempelvis osynliga tills avsnitten görs synliga.

Om egenskapen anges som "Nej" är kontrollfältet alltid dolt i liveläge.

I äldre versioner av OpenOffice.org förbigås denna egenskap utan att något meddelande visas (i dokument som den används i).

Synlig storlek

Anger storlek på rullningsrutan i "värdeenheter". Värdet på ("Max. rullningsvärde" minus "Min. rullningsvärde") / 2 skapar en rullningsruta som tar upp halva rullningslisten.

Om du anger 0, blir rullningsrutans bredd och höjd lika stora.

Tabbstopp

Egenskapen Tabbstopp bestämmer om ett kontrollfält kan väljas med tabbtangenten. Följande alternativ är tillgängliga:

Nej

När du använder fokusering med Tab-tangenten hoppas kontrollen över.

Ja

Kontrollfältet kan markeras med tabbtangenten.


Tecken för lösenord

Om användaren matar in ett lösenord kan du bestämma vilka tecken som visas i stället för de som användaren skrev. Ange ASCII-koden för det tecken som du vill använda under Tecken för lösenord. Du kan använda värden från 0 till 255.

Symbolen Tips

Tecknen och deras ASCII-koder visas i dialogrutan Specialtecken (Infoga - Specialtecken).


Teckenmask

För maskade fält kan du ange en teckenmask. En teckenmask innehåller formulärets initiala värden, och visas alltid när du har hämtat ett formulär. Genom att använda en teckenkod för Inmatningsmask, kan du begränsa de värden som användaren kan mata in i det maskerade fältet.

Symbolen Info

Teckenmaskens längd måste alltid vara lika med inmatningsmaskens längd. I annat fall kommer inmatningsmasken antingen att kapas eller fyllas ut med blanksteg till inmatningsmaskens längd.


Teckensnitt

För kontrollfält med synlig text eller rubriker kan du själv välja teckensnitt. Om du vill öppna dialogrutan Teckensnitt klickar du på knappen .... Det valda teckensnittet används för namnen på kontrollfälten och för informationen i tabellernas kontrollfält.

Textrader avslutas med

För textfält väljer du radslutskoden som ska användas när text skrivs i en databaskolumn.

Texttyp

Allows you to use line breaks and formatting in a control field, such as a text box or label. To manually enter a line break, press the Enter key. Select "Multi-line with formatting" to enter formatted text.

Varningssymbol

Om du markerar texttypen "Flera rader med formatering" kan du inte binda den här kontrollen till ett databasfält.


Symbolen Info

Den här kontrollen kallas för "Flerradig" och är till för en textkolumn i en tabellkontroll.


Tidsformat

Du kan definiera ett visst format för visningen av tidsvärden.

Trefaldig status

Anger om en kryssruta också kan representera nollvärden från en länkad databas, förutom värdena SANT och FALSKT. Den här funktionen är endast tillgänglig om databasen kan hantera tre logiska värden: SANT, FALSKT och NOLL.

Symbolen Info

Egenskapen Trefaldig status är endast definierad för databasformulär, och inte för HTML-formulär.


Tusentalsavskiljare

För numeriska fält och valutafält kan du ange om en tusentalsavgränsare ska användas.

URL

Ange URL för knappen Öppna dokument/webbsida i rutan URL. Den sida adressen är kopplad till öppnas när du klickar på knappen.

Om du flyttar musen över knappen i användarläge visas URL:en som ett utökat tips, förutsatt att ingen annan hjälptext har angetts.

Upprepa

Anger om åtgärden för en kontroll, till exempel en rotationsknapp, upprepas när du klickar på kontrollen och håller ned musknappen.

Utskrivbar

Anger om du vill att kontrollfältet ska visas när dokumentet skrivs ut.

Valutasymbol

I ett valutafält kan du ange en valutasymbol genom att skriva in tecknet eller strängen i egenskapen Valutasymbol.

Värde

I en dold kontroll kan du ange data som ärvs av den dolda kontrollen under Värde. Värdet kommer att skickas när formuläret skickas.

Växla

Anger om en kommandoknapp fungerar som en växlingsknapp. Om du anger Växla till "Ja" kan du växla mellan kontrolläget "markerad" och "inte markerad" när du klickar på knappen eller trycker på blanksteg där kontrollen är i fokus. En knapp i läget "markerad" ser ut att vara intryckt.

Åtgärd

Du använder navigationsåtgärder när du vill utforma egna navigationsknappar för en databas.

I följande tabell beskrivs de åtgärder som du kan tilldela en knapp.

Åtgärd

Beskrivning

Inget

Ingen åtgärd utförs.

Skicka formulär

Skickar de data som har angetts i andra kontrollfält i det aktuella formuläret till adressen som har angetts i Formuläregenskaper under URL.

Skriv URL:en i formulärets "URL"-textruta för dataegenskap när du exporterar till en PDF-fil.

Återställ formulär

Återställer inställningarna i andra kontrollfält till de fördefinierade inställningarna för (Standardstatus, Standardmarkering och Standardvärde).

Öppna dokument/webbsida

Öppnar den URL som angetts under URL. Du kan ange målramen med hjälp av Ram.

Första posten

Flyttar det aktuella formuläret till den första posten.

Föregående post

Flyttar det aktuella formuläret till föregående post.

Nästa post

Flyttar det aktuella formuläret till nästa post.

Sista posten

Flyttar det aktuella formuläret till den sista posten.

Spara post

Sparar den aktuella posten om det behövs.

Ångra datainmatning

Ångrar ändringarna i den aktuella posten.

Ny post

Flyttar det aktuella formuläret till den infogade raden.

Radera datapost

Tar bort den aktuella posten.

Uppdatera formulär

Läser in den senast sparade versionen av det aktuella formuläret.


Åtgärda en post

Specifies to show or hide the action items in a selected Navigation Bar control. Action items are the following: Save record, Undo, New record, Delete record, Refresh.

Öppningsbar

I ett kontrollfält, med egenskapen Öppningsbar, finns en ytterligare pilknapp som du kan använda för att öppna listan med befintliga formulärposter (per klickning). Under Antal rader kan du ange hur många linjer (eller rader) som ska visas i öppningsbart tillstånd. Kombinationsfälten kan ha egenskapen Öppningsbar.

Kombinationsfält som infogas som kolumner i ett tabellkontrollfält är normalt alltid öppningsbara.