Särskilda egenskaper för ett formaterat fält

Formatering: Du kan ange egenskapen Formatering genom att klicka på knappen ... på raden Formatering i dialogrutan Egenskaper: Formaterat fält. Dialogrutan Talformat visas.

Om det formaterade fältet är kopplat till ett textfält i en databas, kommer alla värden i fältet att behandlas som text. Om det formaterade fältet är kopplat till ett fält i databasen som kan visas som ett tal, behandlas värden i fältet som tal. Även tids- och datumvärden hanteras internt som tal.

Minimivärde och Maximivärde: Du kan ange en övre och nedre begränsning för numeriska värden i ett formaterat fält. Minimi- och maximivärdet avgör hur befintliga data visas (Exempel: Minimivärdet är 5, databasen innehåller heltalsvärdet 3. Värdet 5 visas, men värdet i databasen påverkas inte) och hur nya värden hanteras (Exempel: Maximivärdet är 10 och du matar in 20. Inmatningen korrigeras och 10 skrivs till databasen). Om du inte anger ett alternativ i fälten Minimivärde och Maximivärde används inga begränsningar. Dessa två värden och inställningen Standardvärde gäller inte för formaterade fält som är anslutna till ett textfält i en databas.

Standardvärde: Detta värde används som standard för nya dataposter.