Formulärkontroller

Ikonen Formulärkontroller innehåller verktyg som du behöver för att skapa ett interaktivt formulär. Du kan använda ikonen för att lägga till kontroller i ett formulär i en text, tabell, presentation eller ett HTML-dokument, till exempel en knapp som kör ett makro.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Visa - Verktygsrader - Formulärkontroller.

Ikon på verktygsraden Infoga (du kanske behöver aktivera denna ikon som till en början är osynlig):

Ikon

Formulärkontroller


Symbolen Info

XML-formulärdokumenten (XForms) använder samma uppsättning kontroller.


Du skapar ett formulär genom att öppna ett dokument och sedan lägga till och definiera formulärkontroller med hjälp av verktygsraden Formulärkontroller. Du kan även länka formuläret till en databas, så att du kan anpassa databasen med hjälp av kontrollfälten.

När du skapar ett formulär i ett HTML-dokument kan du använda formuläret för att skicka data via Internet.

Symbolen Info

LibreOffice exporterar bara de formuläregenskaper som stöds av den HTML-version du exporterar till. Du anger HTML-version genom att välja – Läs in/spara – HTML-kompatibilitet.


Lägga till en kontroll i ett dokument

  1. Klicka på verktygsraden Formulärkontroll på ikonen för det kontrollfält som du vill infoga.

  2. Skapa kontrollen genom att dra med musknappen i dokumentet.

    Om du vill skapa ett kvadratiskt kontrollfält trycker du på Skift medan du drar.

Symbolen Tips

Om du vill infoga fält från fältlistan för en tabell eller en sökning till ett formulär, drar du cellen till formuläret. I textdokumentet kan du även dra kolumnhuvud för att lägga till fält i formulär. Om du håller ned +Skift när du drar ett kolumnhuvud infogas en etikett för fältet.


Ändra en kontroll

  1. När du har infogat en formulärkontroll i dokumentet kan du ändra kontrollens egenskaper. Markera kontrollen och klicka på ikonen Kontrollegenskaper eller välj snabbmenykommandot Kontroll. En dialogruta visas där du kan ange egenskaperna.

  2. Du kan definiera ett av tecknen i kontrollens etikett som ett kortkommando (så att användaren kan använda kontrollen genom att trycka på motsvarande tangent) genom att skriva ett tildetecken (~) framför tecknet i etiketten.

  3. Du kan kopiera kontroller från ett dokument till ett annat, antingen genom att använda dra-och-släpp eller genom att först kopiera kontrollerna till Urklipp och sedan klistra in dem i det nya dokumentet. När du kopierar in en kontroll analyserar LibreOffice tre egenskaper: "datakälla", "typ av innehåll" och "innehåll" från fliken Formuläregenskaper - Data. Analysen görs för att kontrollen ska infogas på rätt ställe i måldokumentets struktur. En kontroll som till exempel visar innehåll från adressboken, kommer fortfarande att visa samma innehåll när den har kopierats in i måldokumentet. Kontrollen kommer att läggas till i måldokumentets formulärstruktur. Om det inte redan finns en sådan struktur i dokumentet kommer den att skapas nu.

Urval

Ikon

Med den här ikonen växlar du muspekaren till markeringsläge eller deaktiverar detta läge. Markeringsläget används för att markera det aktuella formulärets kontrollfält.

Designläge

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Symbol

Utkastläge på/av

Kontrollfältegenskaper

Öppnar en dialogruta där du kan redigera egenskaper för ett markerat kontrollfält.

Symbol

Kontroll

Formuläregenskaper

I den här dialogrutan kan du bland annat ange datakälla och händelser för hela formuläret.

Symbol

Formulär

Kryssruta

Ikon

Skapar en kryssruta. Med kryssrutor kan du aktivera eller deaktivera en funktion i ett formulär.

Textfält

Ikon

Skapar en textruta. Textrutor är fält som användaren kan mata in text i. I ett formulär används textrutor för att visa eller mata in data i.

Formaterat fält

Ikon

Skapar ett formaterat fält. Ett formaterat fält är en textruta i vilken du kan definiera hur indata och utdata formateras och vilka begränsningsvärden som gäller.

Ett formaterat fält har särskilda kontrollfältsegenskaper (Format - Kontrollfält).

Kommandoknapp

Ikon

Skapar en kommandoknapp. Den här funktionen kan användas om du vill köra ett kommando för en definierad händelse, t.ex. en musklickning.

Du kan koppla text och grafik till de här knapparna.

Alternativfält

Ikon

Skapar ett alternativfält. Med alternativfält kan användaren välja ett av flera alternativ. Alternativfält med samma funktioner får samma namn (egenskapen Namn). Oftast får de en grupperingsram.

Listruta

Ikon

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Kombinationsfält

Ikon

Skapar ett kombinationsfält. Ett kombinationsfält är en enradig listruta som användaren väljer ett alternativ i. Du kan skrivskydda kombinationsfältet så att användare inte kan ange andra poster än de som finns i listan. Om formuläret är bundet till en databas och databasförbindelsen är aktiv visas guiden för kombinationsfält automatiskt efter att du infogat kombinationsfältet i dokumentet.

Etikettfält

Ikon

Skapar ett fält som visar text. De här etiketterna visar bara fördefinierad text. Det går inte att skriva i de här fälten.

Fler kontroller

Öppnar verktygsraden Fler kontroller.

Formulärutkast

Öppnar verktygsraden Formulärutkast.

Guider på/av

Ikon

Aktiverar och inaktiverar de automatiska guiderna för formulärkontroller.

Med dessa guider får du hjälp med att ange egenskaper för listrutor, tabellkontroller och andra kontroller.

Kommandon på snabbmenyn